Arbeiderpartipolitikeren fra Åfjord er for tida nestleder i Fosen Regionråd. Hun kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen til høyrepolitiker Torhild Aarbergsbotten fra Ørlandet. Før helga uttalte Aarbergsbotten at politikerne har vært for «passive når det gjelder å svare på høringer til utdanningstilbud og utviklingen ved de videregående skolene. Skolebruksplan 4 er ute på høring. Det er viktig at politikere og næringsliv engasjerer seg.»

Informerte

Etter at kommunestyremøtet i Åfjord var slutt fredag var avsluttet, informerte Stjern formannskap og kommunestyre om det som er gjort på dette området.

– Jeg er ikke enig i at vi har vært passive. Videregående skole har vært oppe til diskusjon nærmest på hvert eneste møte i regionrådet som jeg har vært på sia jeg ble ordfører for sju år sia, sier Stjern. Hun kan vise til flere konkrete eksempler på at politikerne på Fosen har tatt grep for å sette videregående skoler på dagsorden overfor skoleeier, fylkeskommunen.

– Vi har fremmet dette i felles skoleutvalg for Fosen, det er skrevet felles brev til fylkestinget, sier Stjern.

Regionrådet

Hun henviste til styremøtet i Fosen Regionråd i Rissa 10. oktober. Der orienterte hun styret om orienterte om møtet som ble avholdt mellom AU og rektorene på de 4 videregående skolene i regionen. I referatet fra møtet kan en lese følgende: «Det er et ønske fra styret at skolelederne blir enig om et samarbeid om studietilbud innen VG 2. Studiespesialisering er et nødvendig tilbud ved alle skolene.»

Det ble henvist til uttalelsen som ble sendt inn fra styret i Fosen Regionråd etter styremøtet i Leksvik i desember 2013 der det bla ble sagt at «vi heller kan ha kompletterende enn konkurrerende og parallelle utdanningsprogram på vg2.» Det ble oppfordret til å delta på høringskonferansen i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune angående Skolebruksplan 4, 24. oktober. Der var regionrådet.

– Det er viktig at de videregående skolene på Fosen blir sett under ett, at de utfyller hverandre, og ikke at de ser på hverandre som konkurrenter, sier Stjern.

Lærlingeplasser

Stjern påpeker at det er viktig at kommunene er seg sitt ansvar bevisst og stiller lærlingplasser til disposisjon for elever som tar videregående utdanning, slik at «opplæringsløpet kan fullføres». Leksvik kommune er dratt fram som et godt eksempel i forhold til dette med lærlinger i kommunens organisasjon. Hun har satt spørsmålstegn ved om ikke de andre kommunene og videregående skolene kan lære noe av det arbeidet som er gjort og gjøres i Leksvik.

Tiltak

LO Fosen har bedt sekretariatet om en oversikt over lærlinger i de kommunale organisasjonene. Sekretariatet i Fosen Regionråd har arbeidet med å få inn tall fra kommunene. Denne oversikten vil bli oversendt til LO Fosen og de videregående skolene. Det ble vedtatt en uttalelse i Felles skoleutvalg for Åfjord, Fosen og Rissa videregående skole fredag 7. november som ble spilt inn i samband med skolebruksplan 4. Stjern påpeker at hun har hatt løpende kontakt med sine partifeller på fylkestinget, deriblant Kirsti Leirtrø fra Ørlandet. Hun sier videregående skole til stadighet er oppe til behandling i de regionale organene til Arbeiderpartiet på Fosen.

– Jeg synes vi har vært alt annet enn passive i denne saken, sier Stjern.

Ørland

I en kommentar til svaret fra Stjern, understreker Arbergsbotten at Vibeke Stjern har gjort jobben sin. Det er det politiske miljø i Ørland Aarbergsbotten sikter til. Hun mener Ørland har like stort ansvar for Fosen videregående skole som de kommunene som har videregående skoler.

- At ørlendinger engasjerer seg er helt nødvendig, sier Aarbergbotten.