- Med de kostnadene vegvesenet skisserer, er det veldig urealistisk å gjennomføre prosjektet, sier hun når Fosna-Folket ringer.

Bjørkhaug presiserer at hun ikke har fått lest hele saksframlegget til neste ukes møte i fylkesutvalget, og sier at hun venter med å ta et endelig standpunkt til hun har fått satt seg ordentlig grundig inn i saken.

34 milliarder

Fosenbrua har tidligere beregnet prisen for flytebru over Trondheimsfjorden, forbindelse over Stjørnfjorden, ny vei mellom Rissa og Fevåg og tunnel fra Flakk til Trondheim til opp mot 12 milliarder kroner.

Tirsdag kunne Fosna-Folket fortelle at Statens vegvesen, på oppdrag fra fylkeskommunen, har kommet med et eget kostnadsanslag for prosjektet. Vegvesenet mener totalprisen ikke blir 12 milliarder, men 34 milliarder kroner. Altså 22 milliarder kroner dyrere enn Fosenbruas eget anslag.

Vegvesen har ikke gjort noen detaljert prisvurdering av Fosenbru-prosjektet, men baserer sitt anslag utelukkende på hva flytebruene i E39-prosjektet på Vestlandet er forventet å koste.

- Det voldsomt, kommenterer fylkespolitiker Bjørkhaug om de enorme prisforskjellene.

Bompengesatser

Administrasjonen i fylkeskommunen har også regnet på hva det vil koste å kjøre på Fosenbruas bomveier gitt at prosjektkostnaden er 34 milliarder kroner. Med 40 års nedbetalingstid mener fylket at det vil koste 1100 kroner i bompenger per passering.

- Med de bompengeprisene virker prosjektet veldig urealistisk, sier fylkespolitiker Bjørkhaug.

Reagerer på anslaget

Fosenbrua og daglig leder Olav Egil Ellevset har i Fosna-Folkets spalter imøtegått det nye kostnadsanslaget fra vegvesenet. Fosenbrua påpeker at vegvesenet har sammenlignet trondheimsfjordbruprosjektet med en planlagt flytebru på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Den sammenligningen mener Fosenbrua blir helt irrelevant.

Ellevset påpeker at det er snakk om en mye mindre og billigere brukonstruksjon over Trondheimsfjorden. Han understreker videre at Fosenbrua ser på nye løsninger og en helt annen gjennomføringsmodell enn vegvesenets tradisjonelle måte å bygge bru på.

- Må være ærlige

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune behandler saken tirsdag neste uke. Fylkesrådmannens innstilling er at fylkeskommunen ikke involverer seg i prosjektet Fosenbrua. Fylkespolitiker Bjørkhaug mener det kan være et riktig signal å gi.

- Vi må være ærlige å si hva vi synes. Her er det ikke slik at en barbering av kostnadene gjør dette realistisk. Så lenge det ikke finnes klare indikasjoner på at vegvesenet og fylkesrådmannen har gjort en feil beregning, ser vi ikke at vi kan gå videre med dette prosjektet. Da må vi si ifra at dette er altfor kostbart, sier hun.

- Kvalitetssikrer

Bjørkhaug påpeker at 34 milliarder kroner er dramatisk høye kostnader og at det skal mye til å komme ned på et realistisk nivå.

- Men er det noen vits i å behandle saken i fylkesutvalget all den tid Fosenbrua og vegvesenet er såpass uenige om anslagene?

- Så langt er det de som har jobbet med fosenbruprosjektet som har gjort sine utredninger og har flagget dette. Det er viktig at vi kvalitetssikrer tallene.

Karin Bjørkhaug (KrF). Foto: Arkiv

- Fosenbrua står fortsatt på sine konklusjoner. De sier også at de skal jobbe videre med en rapport som blant annet skal inneholde oppdaterte kostnadsberegninger. Hva tenker du om det?

- Det står de fritt til. Men det er viktig at fylkeskommunen kommer på banen og utfordrer det bildet som prosjektet har tegnet. Vi må se hva Fosenbrua kommer med videre, og det kan være positivt at noen utfordrer det vi sier, sier Bjørkhaug og påpeker at fylket naturlig nok ikke kan nekte Fosenbrua å jobbe videre med prosjektet.

Samtidig understreker hun at det aldri kan komme noen endelig beslutning om Fosenbrua uten at Trøndelag fylkeskommune som veieier er involvert.

Foreløpig er prosjektet Fosenbrua på et tidlig planleggingsstadium og det er ikke fattet noen beslutning om å bygge noe som helst.

- Teknisk mulig

Bjørkhaug sier hun har stor forståelse for engasjementet på Fosen for å få til bru over fjorden til Trondheim-siden. Samtidig påpeker hun at kostnadene må være på et realistisk nivå.

- Det blir litt som på E39. Det er jo teknisk mulig å bygge bruene. Det er prisen det står på, sier Bjørkhaug.

Hun understreker videre at det er viktig at det blir sett på nye løsninger og at noen utfordrer håndbokstandarden innen veibygging.

- Hvilket av Fosenbruas og vegvesenets prisanslag tror du er mest riktig?

- Jeg ser ikke bort ifra at det kan være element som kan gjøre brua billigere enn det vegvesenets anslag viser. Vi er blant annet fremst i verden på offshore-teknologi. Der kan det være ting å hente, men vegvesenets anslag angir et nivå som blir forferdelig krevende, sier hun.

Les mer: Kjemper for 40 års nedbetalingstid.

Les mer: Tror utlendinger vil finansiere bru til Fosen.

Les mer: Slik reagerer de på prisbomben.