Dommen ble avsagt under dissens i Fosen tingrett.

Tingrettens flertall, administrator og en meddommer, satte passende straff til 30 dager betinget fengsel med prøvetid på to år. Mannen ble idømt 10.000 kroner i bot og må betale 5.000 kroner i saksomkostninger.

Meddommeren i mindretall ser det slik at gårdbrukeren overtrådte dyrevernlovens bestemmelser på en særdeles grov måte på bakgrunn av de lidelser hans mangelfulle dyrehold har påført deler av besetningen i lengre tid.

Mindretallet mente det er stor fare for at det kan skje også i framtiden, og ville idømme tap av retten til å eie, ha ansvar og stell av produksjonsdyr i to år. Dette i tillegg til 30 dager betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.