Den nye kommunen mottar totalt 3,8 millioner kroner i såkalt regionsentertilskudd fra staten. Dette er tilskudd som tildeles kommuner som etter sammenslåing får over 8000 innbyggere. De eneste føringene som er lagt for midlene, er at de skal brukes til felles tiltak for den nye, sammenslåtte kommunen.

Skal styrke arbeidet

Tilskuddet for Ørland og Bjugn er tatt med i kommunenes frie inntekter i 2018, og fordeles med 2 millioner kroner til Ørland og 1,8 millioner kroner til Bjugn.

Torsdag var saken opp i fellesnemda for Ørland og Bjugn. Prosjektleder og framtidig rådmann Emil Raaen hadde i sin innstilling et ønske om å bruke midlene på å «styrke arbeidet med kommunesammenslåing».

I sitt forslag la Raaen opp til å bruke 500.000 kroner på hvert av de tre politiske delprosjektene som pågår, herunder godtgjøring, studietur, eventuelle utredninger og innbyggerdialog.

Kompenserer for merbelastning

Han foreslo videre å sette av 500.000 kroner til fellesnemda og arbeidsutvalget, øremerket «kulturbyggende aktiviteter», foredragsholdere, studietur og andre tiltak.

Prosjektlederen mener sammenslåingsprosessen utfordrer organisasjonene i begge kommuner, blant annet når det gjelder personell som er involvert i både sammenslåing og drift av dagens tjenester.

For å kompensere for dette er 750.000 kroner satt av til hver enkelt administrasjon, totalt 1,5 million kroner.

300.000 til kulturarbeid

«Administrasjonene vurderer selv hvordan midlene kan best benyttes i denne overgangsfasen»

De resterende 300.000 kronene foreslår prosjektlederen at settes av til «styrket kulturarbeid i administrative grupper».

Det ble kun en kort debatt rundt saken i fellesnemda torsdag. Finn Olav Odde (Sp) pekte på behov for bredbåndsutbygging og fiber i deler av Ørland og Bjugn.

– Vi har områder uten god dekning og fiber i begge kommuner, kanskje skal vi øremerke disse pengene til det, spurte Odde fra talerstolen.

Andre midler

Nestleder i fellesnemda, Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) presiserte at det er gitt andre midler til denne type tiltak.

– Det er godt forslag å prioritere fiber og bredbånd, men her er det snakk om andre midler, sa Undertun.

– Jeg går for innstillinga til prosjektlederen, men vi er også opptatt av bredbånd og fiber. Det har alle innbyggere, og ikke minst næringslivet behov for. Det bør framskaffes en oversikt over behovene i to kommunen før vi setter av penger, sa Knut Ring (Ap).

Prosjektlederens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Lite er brukt

I fellesnemda torsdag behandlet politikerne også fellesnemdas regnskap for 2017. Der framgår det at 400.000 kroner av 20,5 millioner kroner som kommunene har mottatt fra staten for å gjennomføre sammenslåinga, er brukt i 2017.

Det er også mottatt 4 millioner kroner som skal benyttes til infrastrukturtiltak i de to kommunene.