– Hensynet til samiske interesser skal styrkes i behandlingen av vindkraft. Samlet belastning for reindriften av tiltaket skal vektlegges i konsesjonsbehandlingen, skriver statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet i en epost til NTB.

Fredag kunngjorde olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) at regjeringen åpner for at konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land tas opp igjen etter en tre år lang pause – men at det i denne omgang kreves samtykke fra kommunene.

– Det kan nok bli noen diskusjoner, men da er det viktig at det er de lokale myndigheter som bestemmer, istedenfor staten, i dette tilfellet, sa Aasland fredag.

Fosen-dommen

Sæther understreker også at vindkraftutviklerne må starte planleggingen av sine prosjekt i dialog med kommunen utbyggingen skal skje i.

I oktober kom en historisk dom fra Høyesterett der det ble slått fast at utbyggingen av vindkraftverkene i Fosen reinbeitedistrikt på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes menneskerettigheter – og at utbyggingen derfor var ulovlig.

Vindkraftverkene er fremdeles i drift et halvt år etter at dommen falt, noe som har skapt kraftige reaksjoner. Olje- og energidepartementet har ikke tolket dommen som at det er besluttet at vindturbinene skal bygges ned, eller at konsesjonen har falt bort.

Istedenfor har de bedt utbygger komme med et forslag til plan for ny utredning.

Vektlegges

Men i konsesjonsbehandlingen det åpnes for nå, skal reineiernes interesser vektlegges i større grad, lover departementet.

Sæther skriver videre i sin epost at søknader som kan vise til at de har involvert reindriften i sine utredninger, vil prioriteres over søknadene som ikke kan vise til det samme.

Det vil også vektlegges om det kan vises til avtaler om avbøtende og kompenserende tiltak.

– I saker hvor det er potensiell konflikt mellom vindkraft og reindrift, må konsekvensene for den samiske kulturutøvelsen vurderes i lys av Høyesteretts dom i Fosen-saken, heter det videre.

Tillit er vanskelig

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at hun kjenner til at det ble gjort grep for å styrke saksbehandlingen for å ivareta samiske interesser. Hun reagerer imidlertid på at konsesjonsbehandlingene åpnes på nytt uten at det er blitt tatt et skikkelig oppgjør etter Fosen-dommen.

– Jeg tenker det er viktig å starte med å ta konsekvensene av Fosen-dommen først og fremst. Noen fra statlig hold burde ha beklaget at menneskerettighetene er brutt, sier Muotka til NTB. – Det blir en stor utfordring å bygge noen form for tillit nå.

– Jeg tenker det er viktig å starte med å ta konsekvensene av Fosen-dommen først og fremst. Noen fra statlig hold burde ha beklaget at menneskerettighetene er brutt, sier Muotka til NTB.

– Det blir en stor utfordring å bygge noen form for tillit nå.

Samarbeid

Muotka mener det burde blitt tatt en runde med Sametinget før den nye politiske retningen ble lansert fredag.

– Det kan ikke være noe om oss uten oss, sier hun.

Muotka understreker at Sametinget ønsker å samarbeide for at de samiske interessene blir ivaretatt i de nye konsesjonsrundene.

– Min jobb er å sørge for at dette blir ivaretatt på best mulig måte, så vi skal delta i prosesser videre. Vi har ikke noe annet valg enn å jobbe for at våre forutsetninger blir ivaretatt, sier hun.