Regjeringen oppnevnte i går et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

– Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal være trygge på at de i akutte situasjoner får kompetent hjelp når de trenger det. En velfungerende akuttmedisinsk kjede er en forutsetning for å skape slik trygghet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det er over 15 år siden forrige NOU. Et endret utfordringsbilde og behov for å se nærmere på frivillighetens rolle, gjør det nødvendig med en ny utredning på området.

Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk.

Utvalget er sammensatt av personer fra blant annet frivillige organisasjoner, utdanningssektoren, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, brann- og redningsetaten og de nasjonale kompetansesentrene på området. Medlemmene i utvalget representerer et bredt samfunnsperspektiv, og både juridisk, sykepleiefaglig, medisinsk, pedagogisk, psykologisk, teologisk, teknisk, samfunnsøkonomisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse er representert.

Endelig rapport skal leveres innen to år.