I februar i år møtte Edna Otterstad i Fosen tingrett etter at hun saksøkte Fosenvegene AS for det hun mener er en feilplassering av Krinsvatn-bommen i Rissa. I tingretten ble Otterstad dømt til å betale Fosenvegenes sakskostnader på 187 011 kroner.

Otterstad anket tingrettens avgjørelse om saksomkostninger til Frostating lagmannsrett.

Frostating lagmannsrett har gitt Otterstad medhold, og kommet til at tungtveiende grunner tilsier at Otterstads ansvar for sakskostnadene bør reduseres.

Lagmannsretten har vurdert at Otterstad skal betale 25 000 kroner av Fosenvegenes sakskostnader, altså 162 011 kroner mindre enn det tingretten kom frem til.

- Urimelig for bilistene

Fosenvegenes advokat, Odd Gunnar Hammernes, beklager utfallet i lagmannsretten.

- Bakgrunnen for lempingen er at Edna Otterstad betraktes som en liten enkeltperson mot det lagmannsretten anser som en offentlig etat. Resultatet er at deler av Fosenvegenes kostnader med saken, som følge av Otterstads unødige saksanlegg, nå i stedet må dekkes av bilistene på Fosen gjennom bompenger. Dette er en løsning Fosenvegene finner urimelig for bilistene, og beklager, sier Hammernes.

Han sier at avgjørelsen vil gjennomgås med Fosenvegene etter ferien.

- Vi vil da ta stilling til om det kan være aktuelt å anke avgjørelsen.

Angrer ikke

Otterstad er veldig glad for at hun slipper å betale store deler av Fosenvegenes sakskostnader.

- Det jeg klaget på har jeg fått medhold i, så jeg er veldig tilfreds, sier hun til Fosna-Folket.

Otterstad angrer ikke på at hun gikk til sak mot Fosenvegene.

- Jeg synes det er riv ruskende galt det som har foregått. Det er mye grums som har kommet opp, og jeg synes det er greit å ha fått det belyst.

Med det reduserte beløpet hun må betale i saksomkostninger, og den økonomiske støtten hun har fått fra «Folkeaksjonen mot tvangsmessig innføring av bomvei på Fosen», blir ikke den totale regningen Otterstad sitter igjen med så stor.

- Jeg vil gi en stor takk til de som har hjulpet meg.

- Hva tenker du om at Fosenvegenes advokat sier at regningen nå i stedet må dekkes av bilistene?

- Han holdt en tordentale siste dag i tingretten, så jeg var klar over at han kunne si noe sånt. De må heller konsentrere seg om å forsøke og gjøre det slik at alle betaler bompenger, sier Otterstad.

Lagmannsretten: - Klar saksbehandlingsfeil

Lagmannsretten bemerker at Otterstad utvilsomt har tapt saken fullstendig, og påpeker at problemstillingen det har blitt tatt stilling til er hvorvidt det har vært grunnlag for å anvende noen av unntaksbestemmelsene i tvistelovens paragraf 20-2, tredje ledd.

Denne lovparagrafen er en lempningsregel som gir grunnlag for helt eller delvis fritak for sakskostnader hvor «tungtveiende» grunner gjør det rimelig.

Frostating lagmannsrett viser til at det i dommen fra Fosen tingrett ikke fremgår om tingretten har vurdert om det er grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen, og lagmannsretten mener dette er er en klar saksbehandlingsfeil.

«Tvistesummen var beskjeden og sakskostnadskravet var til sammenligning formidabelt. Alene dette krevde en særskilt begrunnelse», står det i kjennelsen.

Lagmannsretten har kommet frem til at det er grunnlag for å fatte ny avgjørelse om sakskostnadene.

Videre står det at saken var etter sin art en småkravsak, og at det var etter Fosenvegenes begjæring og mot Otterstads vilje at den ble overført til allmennprosess.

«Fosenvegene AS hadde den dominerende interessen i å få avklart et spørsmål som også andre bilister som ble berørt av bomringen hadde innvendinger mot. Spørsmålet var også omdiskutert blant lokalbefolkningen» heter det i kjennelsen.

Samtidig viser lagmannsretten til at da Otterstad reiste søksmål i småkravprosess, måtte hun nødvendigvis være forberedt på å risikere et visst ansvar for sakskostnadene.

Få med deg siste nytt fra Fosen? Følg Fosna-Folket på Facebook og  Instagram.

Partenes argumenter

I sin anke argumenterte Otterstad for at Fosenvegenes omkostninger var altfor høye sammenlignet med det salæret som hennes advokat krevde.

Hun påpekte også på at tingretten selv fremhevet at det var viktig å få saken prøvd.

Otterstad la ned påstand om at hun ble fritatt fra å betale saksomkostningene til Fosenvegene, subsidiært at beløpet ble nedsatt.

Fosenvegene argumenterte for at saken i realiteten gjaldt lovligheten av de underliggende vedtak om innkreving av bompenger, og at et tap ville hatt betydelige konsekvenser. Det var derfor var nødvendig for Fosenvegene å belyse saken grundig, mente Fosenvegenes advokat.

Selskapet la ned påstand om at Otterstads anke måtte forkastes, og at Otterstad måtte betale Fosenvegenes sakskostnader for lagmannsretten på i overkant av 5000 kroner.

Les mer om saken:

Edna (84): - Urimelig at jeg skal dekke opp for Fosenvegene

Sitter igjen med en regning på 300 000 kroner etter rettssaken

Edna Otterstad (84) tapte rettssaken mot Fosenvegene

- Optimist er jeg ikke

Slik var første dag i retten

Edna (84) er klar for bomvei-rettssak

Språkrådet: «Ved» veidelet kan bety «sør»

Bekrefter at «bompengesaken» skal opp i Fosen tingrett i februar

Edna (84) har saksøkt bompengeselskap - nå møtes de trolig i Fosen tingrett

Advokat Odd Gunnar Hammernes (til venstre) i samtale med styreleder i Fosenvegene AS, Hallgeir Grøntvedt, og daglig leder Knut Sundet, da saken gikk for tingretten. Foto: Berit Buran Juul