I kommunestyrets møte 19/6 ble byggeforbudet på Brekstad opprettholdt. Imidlertid ønsker administrasjonen i kommunen å påpeke at en har med å gjøre et betinget forbud.

– Alle søknader som er i tråd med det nye utkastet til områdeplan vil bli godkjent, opplyser kommuneingeniør Knut Berg.

Et utkast til områdeplan for Brekstad foreligger, og i det høve har kommunestyret åpnet for å godkjenne bygging i tråd med denne.

Planutkast

Utvikling av kystbyen Brekstad er en viktig satsing for å lykkes med gjøre Ørland til et mer attraktivt bosted blant annet for nytilsatte ved flybasen. Utkastet til områdeplan er starten på en prosess der alle kan komme med innspill. Det skal holdes folkemøter og papirer med kart ligger ute på kommunens heimesider.

Grunnen til at flertallet i kommunestyret valgte å opprettholde bygge- og deleforbudet, er at det nye områdeplanutkastet for Brekstad sentrum og Brekstadbukta utarbeidet av arkitektfirmaet Helen & Hard ikke er juridisk bindende.

Etterspørsel

– For Brekstadbukta ville ei over 30 år gammel reguleringsplan gjelde. Ei oppheving av forbudet ville derfor gjort det umulig for kommunen å si nei til utbygging i strid med de nye planene for Brekstad. I verste fall ville dette ført til at hele grunnlaget for den nye kystbyen ble vanskeliggjort, sier kommuneplanlegger Knut Berg i Ørland kommune.

– I det siste har en sett en stor endring i interessen for å bygge leiligheter og næringsbygg på Brekstad, fortsetter kommuneingeniøren. Kommunen har den siste tiden vært i dialog flere grunneiere og investorer som ønsker å ta del i utvikling av kystbyen Brekstad. Det forventes at de første utbyggingsprosjektene starter opp i løpet av høsten.

Områdeplan

Kart som viser utkast til områdeplan for Brekstad er utarbeidet av arkitektfirmaet Helen & Hard. Utkastet viser gatenett og hvilke formål de ulike områdene vil ha. Så lenge søknadene som kommer inn er i tråd med dette utkastet, vil planutvalget godkjenne søknadene.

I vedtaket fra kommunestyret er det flere punkter som åpner for bygging i Brekstad:

•          Kommunestyret ber om at byggetiltak og delinger som omsøkes, og som er i samsvar med forslag til områdeplan for Brekstad sentrum med tilhørende forslag til bestemmelser, datert 01.06.14, blir behandlet fortløpende av planutvalget etter generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven.

•          Kommunestyret har ingen innvendinger til at overskuddsmasse deponeres i Brekstadbukta innenfor de arealformålsgrenser som er skissert i forslag til områdeplan. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide kart som viser aktuelle deponeringsarealer og retningslinjer for hvilke masser som kan deponeres og på hvilke områder.