Fellingen ble gjennomført fra helikopter.

– Personell fra Statens Naturoppsyn felte dyret i tråd med lovverk og instruks, sier sjef for rovviltseksjonen i DN, Kjartan Knutsen.

Tispa på 11 kilo ble skutt samme dag som Direktoratet for Naturforvaltning vedtok ekstraordinært uttak av inntil to jerver. Uttaket er avgrenset til den sør-trønderske delen av Fosen reinbeitedistrikt og vinterbeiteområdet til østre Namdal reinbeitedistrikt.

De ekstraordinære fellingene anses som et nødvendig forebyggende tiltak. Det er ikke felt jerv i disse områdene under lisensjakten de siste åra. Dette til tross for vekst i jervbestanden, og at det er påvist betydelig tap av sau og rein til jerv.