Han må også betale fornærmede 10.000 kroner i oppreisningserstatning. I retten kom det fram at den seksuelle omgangen var frivillig fra begge parter. Tiltalte har hevdet at han ikke visste at jenta var under 16 år. I henhold til straffeloven utelukker ikke villfarelse om alder straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. Selv om det i slike tilfeller er snakk om frivillighet fra begge, har den voksne personen det fulle og hele ansvaret for at det ikke skal oppstå seksuell kontakt mellom dem.

Samfunnsstraff

Etter en samlet vurdering av alle opplysninger i saken har retten kommet til at det skal idømmes samfunnsstraff. Det vises til at det ble idømt denne type straff i en tilsvarende sak for en tid tilbake. Den nå domfelte mannen skal gjennomføre 60 timer samfunnsstraff i løpet av 120 dager.

Fornærmedes bistandsadvokat har fremmet krav om oppreisingserstatning oppad begrenset til 25.000 kroner. Bistandsadvokaten viser til at fornærmede har fått problemer - og har en usikker fremtid med hensyn til eventuelle senskader. Retten finner det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at problemene fornærmede har hatt kan føres tilbake til disse straffbare handlingene. Det ble opplyst i retten at det går bedre med henne nå. Etter en helhetsvurdering finner retten å tilkjenne en oppreisningserstatning på 10.000 kroner.

Bulket panser

Tiltalte i saken må også betale erstatning til en bileier for å ha slått bulk i panseret på bilen. Mannen som da var beruset falt i det han gikk ut av bilen. I irritasjon smelt ehan neven i panseret. Eieren av bilen har etter taksering fremmet erstatningskrav på cirka 14.000 kroner for kostnad ved reparasjon. Retten har ikke funnet hele kravet godtgjort, og dømte tiltalte til å betale 7.000 kroner.

Den domfelte mannen må også erstatte det offentliges saksomkostninger med 5.000 kroner.