Statens vegvesen planlegger og skal utføre et rassikringsprosjekt på fylkesveg 723 i Åfjord kommune. I det høve er forslag til reguleringsplan for strekninga Herfjord til Ryssdalen lagt ut til høring.

Rasutsatt

Ny veg skal erstatte den rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord. De nye tunnelene gjennom har fått navnene «Ryssdalstunnelen» og «Herfjordstunnelen». Brua over Ryssdalen er kalt «Ryssdalsbrua».

Prosjekteringsleder Roar Lindstad presenterte tidligere skissa til plana for kommunestyret i Åfjord.

Plankartene

Planen har fått navnet «Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen». Som det går fram av plankartene er hovedelementene ei ny bru, to tunneler og veg i dagen. Lengden på tunnelene er henholdsvis 780 meter (Ryssdalen) og 605 meter (Herfjorden) medregnet tunnelportalene. Brua blir om lag 146 meter lang. Rundt vegen reguleres det et anleggsbelte på rundt 20 meter på hver side.

Anleggstrafikk

I Ryssdalen og ved Rapet legges det opp til et større riggområde med hensyn til utførelsen av bru og tunneldriving. Deponering av masser vil skje langs hele veglinja ved utslaking av sideterreng for i størst mulig grad å unngå bruk av rekkverk. Det må kunne påregnes en del annen anleggstrafikk på strekninga. Områdene vil bli godt skiltet og farten blir redusert.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16. desember 2016 til 3. februar 2017.