- Når tilbudet til innsatte samtidig har blitt kraftig forbedret, betyr det at kriminalomsorgen som helhet er i en langt gunstigere posisjon nå enn for fire år siden. Det betyr også at innsatte i norske fengsler må sone lengre, siden ordningen med fremskutt løslatelse ble fjernet 1. juni, sier justisminister Knut Storberget.

Det er Justis og politidepartementet som melder om dette.

Lengre straffer

Bruken av fremskutt løslatelse var et tiltak som ble benyttet for å få bukt med soningskøen. Ordningen ble faset ned fra april 2008, og er fjernet helt 1. juni 2009. Det betyr at innsatte i fengslene må sone lenger.

Soningskø

Soningskøen var oppe i nesten 2800 dommer i juni 2006. Ved tellingen 7. august i år var soningskøen for ubetingede dommer nede i 339 dommer. Av disse er 144 saker til vurdering for elektronisk kontroll etter søknad fra domfelte. I prøveperioden tar saksbehandlingen mer enn de 60 dagene som er fristen for iverksettelse av dommer. På sikt vil det bli vurdert å sette en egen frist for disse sakene. Av de gjenstående 204 sakene er 185 innkalt til soning innen 1. oktober. 145 av dem blir innkalt i august. Det er for øyeblikket kun 19 personer som ikke er innkalt. Det skyldes dels behov for tilpasset soning pga funksjonshemming, avslag på søknad om elektronisk kontroll, vurdering av soningsdyktighet mv. I praksis vil det være vanskelig å få en soningskø som er null. Det har sammenheng med behov for særskilte vurderinger av enkelte domfelte og tilpasninger av soningsopplegg. Videre er det viktig å opprettholde et visst minimumsbelegg i fengslene av hensyn til en effektiv ressursutnyttelse.

Etter at soningskøen ble avdekket i 1981 har det ikke vært en lavere soningskø enn det er i dag. I desember 1998 var soningskøen på 143 dommer som ikke var innkalt til soning iht soningskødefinisjonen den gangen. Ved tellingen 7. august i år gir samme definisjon en kø på 19 dommer.

Kø for samfunnsstraff

Køen for samfunnsstraff er redusert fra 306 dommer sommeren 2006 til 53 ved tellingen 7. august.

Bøtekø

Kriminalomsorgen har gjennomført tiltak for å redusere bøtekøen. Køen for bøtesoning er redusert fra 2665 dommer sommeren 2006 og 3380 dommer sommeren 2007 til 565 ved tellingen 7. august i år. Over 500 av disse er innkalt til soning.

Regjeringens tiltak virker. Nedgangen skyldes at tiltakene i Regjeringens plan for avvikling av soningskøen har hatt den planlagte effekt. Planen besto av mange tiltak. Etablering av 398 nye fengselsplasser i perioden 2006-2009 har hatt størst effekt. Elektronisk kontroll ble iverksatt 1. september 2008 og vil i 2009 tilsvare opp mot 130 fengselsplasser. Videre har bl.a. fremskutt løslatelse og dublering blitt benyttet. Dublering opphørte 15. april 2008. Regjeringen avviklet ordningen med fremskutt løslatelse som køtiltak fra 1. juni i år. Når soningskøen er avviklet gir det kriminalomsorgen bedre muligheter til å arbeide med tilbakeføringsgaranti og innholdsmessige tiltak som kan bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. I tillegg vil fjerning av soningskøen lette politiets arbeidssituasjon og gi mer politikraft ved at økt sonings- og varetektskapasitet gir mindre reisevirksomhet.

Alle som ønsker det kan nå sone med en gang. Kriminalomsorgen etablerte sommeren 2007 en mulighet til rask innsettelse for alle domfelte som skulle sone 90 dager eller mindre. Denne ordningen ble i juli 2009 utvidet til å omfatte alle domfelte. For domfelte vil den nye ordningen medføre at flere kan sone på et egnet tidspunkt samtidig som dette kan bidra til å fylle ledig kapasitet i fengslene. For å avtale en slik umiddelbar oppstart av soning, er det en forutsetning at kriminalomsorgen må ha mottatt dommen til fullbyrdelse fra politi/påtalemyndighet, og den domfelte må på sin side være villig til å reise til et fengsel som ligger langt fra hjemstedet.

Bedre innhold i soningen

Alle som gjennomfører fengselsstraff i Norge skal tilbake til et liv ute i samfunnet. I tillegg til satsingen på økt fengselskapasitet og alternative straffegjennomføringsformer har Regjeringen økt bevilgningene til innholdet i soningen. Midler til opplæring, bibliotek, helsetjeneste og fengselsprestetjeneste er siden regjeringsskiftet i 2005 økt med om lag 80 millioner kroner. God opplæring er et viktig virkemiddel for å mestre livet etter soning. På grunn av Regjeringens satsing er det nå etablert undervisningstilbud i alle landets fengsler hvor dette er hensiktsmessig.

Kriminalomsorgen har prioritert strengt i soningskøen. I en situasjon med soningskø blir plasser for varetekt først stilt til rådighet, deretter lange dommer og så korte vold- eller voldsrelaterte dommer. Aktive gjengmedlemmer, unge under 21 år og personer som utgjør de tyngste kriminelle prioriteres alltid høyt for å bli satt rett inn til soning.

Tiltak i ulike regioner:

Region nord (Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark): Bodø fengsel er utvidet med 18 nye fengselsplasser i Fauske. Trondheim fengsel utvides med 10 forvaringsplasser. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Troms.

Region øst (Oslo og Østfold): Oslo fengsel er utvidet med 17 plasser. Ravneberget fengsel i Sarpsborg er etablert med 40 plasser. Bredtveit fengsel er utvidet med 5 plasser. Halden fengsel vil få 251 fengselsplasser og skal stå ferdig i april 2010. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Oslo.

Region nordøst (Akershus, Hedmark og Oppland): Bruvoll fengsel er etablert med 70 plasser. Kapasiteten er økt med 11 fengselsplasser ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Ullersmo fengsel er utvidet med 10 plasser. Vestoppland fengsel er utvidet med 7 plasser. Ilseng fengsel er utvidet med 6 plasser. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Hedmark.

Region vest (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal): Bjørgvin fengsel er etablert med 90 plasser. Lyderholm overgangsbolig med 16 plasser er etablert i Bergen. Vik fengsel er utvidet med 21 plasser. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Sogn og Fjordane.

Region sør (Buskerud, Vestfold og Telemark): Drammen fengsel er utvidet med 14 plasser. Hof fengsel er utvidet med 4 plasser. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Vestfold.

Region sørvest (Rogaland og Agderfylkene): Åna fengsel er utvidet med 24 plasser. Arendal fengsel er utvidet med 20 nye fengselsplasser i Evje kommune. Det er etablert en ny overgangsbolig i Kristiansand med 15 plasser. Det er iverksatt prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Rogaland.