Seks fylkesmenn skal nå være med i et forsøkder Staten skal snakke med én stemme når gjelder det innsigelser til kommunaleplaner.  Målet er å få til raskerebehandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statligemyndigheter.

- Kommunene har samme myndighet somfør, men får færre å forholde seg til. Det viktigste er å bedre samordningen ogredusere tidsbruken, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Det var stor interesse damiljøvernministeren ba fylkemennene om å melde seg på dette forsøket.

- 12 ville være med, og vi har valgtut seks, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Det er fylkene Vestfold,Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland som skal delta iforsøksperioden på tre år. I tillegg vurderes en søknad fra Troms om å takulturminne-innsigelser inn i forsøket. Dette krever nærmere avklaring.

Når en kommune i dag ønsker å sette igang et byggeprosjekt, må saken på høring til 22 instanser som alle kan haindividuelle uttalelser og innsigelser mot planene.Disse innsigelsene skal nå samordnes av fylkesmannen, slik at det kommer  én felles uttalelse til kommunen. Målet meddette er å gi kommunen større forutsigbarhet og en raskere behandling avarealplanene

Fylkesmannen skal ikke hindre innsigelser, men sørge for at de ikke er motstridende oguvesentlige. Hvilke innsigelser som til slutt fremmes,avklares i samråd med berørt innsigelsesmyndighet.

Miljøvernministeren, som har sisteordet i plansaker, mener kommunene fortsatt må akseptere at det er sterke interesser for eksempel innenfor kraft, miljøog kulturminner.

Fylkesmennene som deltar i forsøketvil få en utvidet rolle, og Miljøverndepartementet vil derfor bidra med penger.