Mannen i 20-årene som hadde vært på fest i Rissa ble innbrakt til blodprøvetaking en morgen i mai. Han hadde en promille på 1,22 to timer etter kjøringen. Nylig møtte han i Fosen tingrett.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på 40.000 kroner, subsidiært 40 dagers fengsel. I skjerpende retning vektlegger retten at mannen kjørte en strekning på flere kilometer, noe som øker skadepotensialet. Tilståelsen trekker i formildende retning.

Retten avsa noe strengere fengselsstraff enn påtalemyndigheten. Mannen ble dømt til fengsel i 21 dager. Fullbyrdelsen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Retten fastsetter boten til 21.000 kroner. Mannen ble dømt til tapt førerett for førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år fra rettskraftig dom. Tiden førerkortet har vært beslaglagt kommer til fradrag i tapsperioden. Domfelte erklærte at han vedtok dommen.