Evalueringen av behandlingstilbudet for seksuelt misbrukte ved Betania Malvik, gir ikke faglig grunnlag for å videreføre tilbudet. Rapporten nå er lagt fram, bygger på en ekstern uavhengig studie av forskere ved psykologisk institutt, NTNU.

- Det er sterkt å beklage at vi ikke kan videreføre dette tilbudet, men rapportens konklusjoner er slik at vi av hensyn til pasientene ikke kan forsvare videre drift. Selv om rapporten viser at en gruppe av pasientene gir utrykk for å ha fått hjelp, så sier en annen gruppe at de har fått en forverret situasjon etter behandling. Vi står her overfor en pasientgruppe med et klart behandlingsbehov og helsetjenesten har ikke et fullgodt tilbud til dem i dag. Dette var bakgrunnen for driftsavtalen med Betania Malvik og at vi ønsket en evaluering av tilbudet, sier kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu.

Helse Midt-Norges handlingsprogram for psykisk helsevern 2007-2010 forutsetter at det skal utvikles et tilbud til mennesker utsatt for vold og traumatisk stress i hvert av helseforetakene i regionen. I dette arbeidet skal Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress (RTVS) benyttes aktivt. Når det gjelder tilbud til seksuelt misbrukte har det vært forutsatt at man skal ha en evaluering av det midlertidige tilbudet ved Betania Malvik før endelig plan legges.

Helse Midt-Norge vil med rapporten som bakgrunn, arbeide for å utvikle og vurdere andre tilbud til seksuelt misbrukte. Dette vil skje i samarbeid med fagmiljøene og NTNU.

Evalueringen av tilbudet ved Betania Malvik ble igangsatt 01.01.08, og avsluttes 31.12.09. I tråd med kontrakten er en foreløpig rapport presentert før endelig rapport legges fram i løpet av desember 2009. Helse Midt-Norge RHF sin kontrakt med Betania Malvik varer ut 2009.

Av hensyn til pasientene er det satt strenge krav til anonymisering og presentasjon av tallmateriale i den foreløpige rapporten. Men pasientene fordeler seg på en gruppe som har opplevd positive/forbedrende endringer etter behandling, en gruppe som oppgir ingen endring eller midlertidig bedring og en gruppe har opplevde forverring etter behandling. Mange har behov for økt kontakt med fastlege etter behandling.

I tillegg til brukernes egen tilbakemelding, er det i studien innsamlet informasjon fra nære pårørende, informasjon gjennom kontakt med fastlege og informasjon gjennom spørreskjemaundersøkelser. Dette supplerer og bekrefter pasientenes egen opplevelse av behandlingseffekt. Selv om man objektivt ikke kan konkluderer med at det er årsaks- sammenheng mellom behandlingen og pasientenes opplevelse av endring, setter pasientene selv endringene i klar sammenheng med behandlingen.