I september 2012 vedtok fylkesutvalget at bompengetaksten for lette kjøretøy skulle være bomtakst x 1 selv om bilen hadde henger.

Fylkesutvalget vedtok også en takstmodell inndelt i tre lengdetakster. Utvalget ba i tillegg om at det skulle vurderes muligheter for å etablere et eget innkrevingssystem for bompenger på Rørvik, slik at bompengeinnkrevingen og innkreving av ferjebilletter ble adskilt.

Senere samme året tok Aarbergsbotten opp saken på nytt og ville vite status for endringer av bompengetakstene for bil og henger på ferjesambandet Flakk-Rørvik.

Svaret som da kom fra Statens vegvesen/Vegdirektoratet var følgende:

«I Fosenvegprosjektet har Stortinget vedtatt takstretningslinjer på ferjestrekningen Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset som avviker fra takstretningslinjene, gjennom lengdemåling av kjøretøyene. Disse kan således ikke endres. I bompengeprosjekter er det fylkeskommunene som vegeiere, ikke takstmyndighet, og kan derfor ikke endre takstretningslinjene».

-Det betyr at om vi skal få til en endring på dette må det sendes en ny søknad til Stortinget, opplyser Torhild Aarbergsbotten.