I vedtaket fra PFU står følgende å lese:

Klagen gjelder en artikkel i Fosna-Folket om en bonde som hadde brutt ut av Jehovas vitner. Bonden kom med flere påstander om trossamfunnet, blant annet at «ufaglærte eldste skal behandle overgrepssaker mot barn uten å innblande politiet», og at de mener norske myndigheter er styrt av Satan.

Klager er Jehovas vitner. Klager opplyser at de aldri ble kontaktet i forbindelse med artikkelen, og fremholder at Fosna-Folket har publisert flere udokumenterte, feilaktige påstander som burde vært forelagt dem for samtidig imøtegåelse. Det er feil at mistanker om overgrep mot barn ikke blir meldt til politiet – det blir de, understreker trossamfunnet. Ifølge klager har avisen omtalt Jehovas vitner på en stigmatiserende måte.

Fosna-Folket innrømmer at god presseskikk er brutt. Artikkelen inneholder en rekke udokumenterte påstander og mangler samtidig imøtegåelse, medgir avisen, og skriver at den aldri burde vært publisert. Avisen imøteser PFUs fellelse i saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Jehovas vitner som et stort trossamfunn må akseptere et kritisk søkelys i pressen. Samtidig kreves det at pressen følger Vær Varsom-plakaten (VVP). PFU konstaterer at artikkelen inneholder svært sterke påstander mot Jehovas vitner. De som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå opplysningene i samme publisering, jf. VVP 4.14. For at imøtegåelsen skal bli reell, må redaksjonen kontakte den angrepne part og forelegge opplysningene. PFU fastslår at klager åpenbart hadde krav på samtidig imøtegåelse, uten at dette ble fulgt opp av redaksjonen. Videre reagerer PFU på at avisen har publisert en lang rekke opplysninger som rammer klager, uten at avisen har gjort noe for å kontrollere disse. PFU mener det kommer tydelig frem at det er kildens synspunkter som videreformidles i artikkelen, selv om det i enkelte passasjer er uklart om det er avisen selv som konstaterer påstandene. Uansett er pressen forpliktet til å gjennomføre opplysningskontroll og sikre god nok kildebredde, og det stilles strengere krav når rammende opplysninger skal publiseres, jf. VVP 3.2. PFU fastslår at publiseringen var mangelfull også på dette punktet. Fosna-Folket har publisert en beklagelse og avpublisert artikkelen, men det veier ikke opp for overtrampet.

Fosna-Folket har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2022

Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesamana, Nina Hernæs, Stein Bjøntegård