Med bakgrunn i dette har Linn Merete Barstad Moan (Sp) og Camilla Sollie Finsmyr (Sp) rettet en interpellasjon til ordfører Einar Strøm (Sp) med spørsmål vedrørende jordmortjenesten i Leksvik.

30 prosent jordmor

I 2013 var jordmorstillingen i Leksvik på 50 prosent, men etter et budsjettvedtak for 2014 ble den redusert til 30 prosent.

Kommunen har i lengre tid vært uten fast jordmor på grunn av sykemelding. Det bekymrer interpellantene som blant annet peker på en uheldig hendelse ved et svangerskap. En hendelse som kanskje kunne ha vært unngått dersom jordmortjenesten hadde vært mer stabil.

Finsmyr og Moan spør om rådmannen vil evaluere jordmortjenestetilbudet som er gitt av kommunen  i 2014.

Ordføreren svarte på interpellasjonen i det siste kommunestyremøtet, og han finner det naturlig at tilbudet blir evaluert.

Samarbeid med Rissa

Interpellantene spør også hvordan man vil organisere tilbudet fremover for å kunne gi et godt nok tilbud til gravide. De spør også om rådmannen vurderer å øke stillingen til 50 prosent igjen, og om dette eventuelt kan løses med et interkommunalt samarbeid.

- Vi har tatt opp spørsmålet med Rissa kommune, og der er de villige til å inngå en samarbeidsavtale om en stilling på 20 prosent. Dette sammen med stillingsprosenten vi har nå vil bedre tilbudet. Skal dette gjøres, betinger det at om lag 125 000 kroner legges inn i neste års budsjett, svarte ordføreren.

Ønsker beredskapsordning

I interpellasjonen peker Finsmyr og Moan på at Fosen har en egen beredskapsordning for jordmortjenesten. En slik ordning er etter deres mening et godt supplement til den faste kommunale jordmortjenesten, og de spør om en slik ordning også kan vurderes for Leksvik.

Ordføreren svarer at dette er et tema kommunen vil ta opp med helseforetaket når ny kommunalsjef for helse og omsorg er på plass. Etter ordførerens mening vil det være en stor kostnad om Leksvik alene skal bære utgiften for en slik beredskapsordning.