Med rundt 35 årsverk er Kråkøy Slakteri AS på Kråkøya den største private arbeidsplassen i Roan.

Avslag

Selskapet produserer ikke laks selv lenger, men slakter for andre. Mattilsynet har avslått en slakteplan fra Måsøval Fiskeoppdrett AS, som drives av Måsøval-familien på Frøya, om slakting av større mengder laks på Kråkøya. Avslaget er gitt fordi tilsynet anser at slakting ved Kråkøy Slakteri medfører risiko for spredning av fiskesykdommen pankreassykdom (PD) til lokaliteter som ligger 16 kilometer nord for slakteriet.

Det er også lagt ned restriksjoner på laks fra Refsnes Laks AS på Refsnes i Åfjord, da det også der er påvist PD.

Prøv å finne løsninger!

Kommunestyret i Roan hadde torsdag møte, hvor en enstemmig forsamling sluttet seg til et framsatt forslag om uttalelse fra ordfører Jan Helge Grydeland (Sp).

Her står blant annet å lese:

«… Hver for seg vil bortfall av slaktelaks fra disse anleggene (Måsøval Fiskeoppdrett AS og Refsnes Laks AS, red. anm) være nok til at Kråkøy Slakteri kommer i økonomiske vanskeligheter, i verste fall nedleggelse med tap av 35 årsverk. Vedtaket til Mattilsynet blir i disse dager anket. Kommunestyret i Roan betrakter situasjonen som svært alvorlig da kommunen risikerer å miste sin største arbeidsplass. Kommunestyret ber Mattilsynet se på anken med det for øye å finne løsninger som alle involverte parter kan leve med, og slik at Kråkøy Slakteri fortsatt kan drive sin virksomhet.»

Denne uttalelsen er nå sendt til Mattilsynet.