Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fått tilleggsbevilgning fra SLF for å forebygge videre insektangrep i billeutsatte områder i bratt terreng. Økt uttak av gammel skog er et viktig forebyggende tiltak, men dette er en stor utfordring i områder der det svært kupert. Sør-Trøndelag har et lite men aktivt taubanemiljø der enkelte kommuner er avhengig av dette miljøet for å opprettholde hogstaktiviteten. Det økonomiske resultatet fra disse viser at en er helt avhengig av tilskudd for å opprettholde aktivitetsnivået.

Sør-Trøndelag har fått innvilget en tildeling av kr 450 000 kroner fra SLF i ekstra midler til taubane. Tildelingen legger vekt på at det foreligger ekstraordinære forhold i forbindelse med skoghygiene og at beløpet skal knyttes til taubanedrifter som forebygger videre insektangrep i billeutsatte områder.

Sør-Trøndelag deltar i Skog og landskap sitt årlige overvåkingsprogram med hensyn til utviklingen av granbarkbillen. I de siste åra viser resultatene herfra at billepopulasjonen er økende, særlig i de østre delene av fylket.

Økningen sees i sammenheng med varme somre og med mye skrantende gammelskog. Høsten 2009 ble det i Neadalen observert skog angrepet av granbarkbillen flere steder. Det dreier seg ikke om store angrep hvert sted. Angrepene har helst skjedd i hogstflatekanter, men er også observert inne i skogbestand.

Sør-Trøndelag har kommet i den situasjon at fylket har gått tom for penger til tilskudd til taubane. Aktiviteten har vært betydelig større første halvår enn de foregående år samtidig som aktiviteten på vegsiden er god. I dag har fylkesmannen enten søknader eller fått signaler om mellom 4 og 5000 kubikkmeter tømmer som er klar for avvirkning så snart tilsagn om tilskudd blir gitt. Store deler av dette kvantumet er angrepet eller truet av angrep fra barkebiller.