«Kommunestyret ber om at det før anbudsutsending og iverksetting av bygging av ny brannstasjon, utredes totalbehov innen brann- og redningstjenesten for nye anlegg og bygg i hele nye Ørland kommune. Saken bør legges frem for Fellesnemnda for drøfting», foreslo Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti at kommunestyret burde vedta.

Det ville ikke en eneste representant for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet støtte.

Nye brannstasjoner

Både i Botngård og Ørland har Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT) behov for nye fasiliteter for brannmannskapene.

Arbeidstilsynet avdekket i et tilsyn mangler for å tilfredsstille Helse- miljø- og sikkerhetskravene (HMS) som gjelder de ansatte i brannvesenet, både i Bjugn og Ørland.

Torsdag besluttet politikerne i Ørland enstemmig at de skal bevilge 30 millioner kroner til å bygge en ny brannstasjon i Brekstad.

Politikerne besluttet også at brannstasjonen skal bygges i 2019, men de ville ikke konkludere om hvor brannstasjonen skal bygges.

- Ikke å gjøre noe er ikke noe alternativ. På sikt er det også lurt å tilrettelegge byggmassen så man kan bruke egne lokaler til kurs. Det er ekstremt ressurskrevende å sende personell på reise for å kurses andre steder, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

Plassering

FBRT har anbefalt å plassere den nye brannstasjonen ved Brekstadbukta.

- Det som er styrende for oss er beredskapskravene. Vi skal være i gang med slukking ved Ørland sykehjem innen ti minutter etter første melding. For oss betyr det at nærhet til mannskapet er viktig. De må komme til brannstasjonen, kle seg om og rykke ut for å nå kravet, sier brannsjef Johan Uthus.

Flertallspartiene Senterpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet foreslår at administrasjonen skal utrede alternative plasseringer enn i Brekstadbukta før de skal fastslå en endelig plassering av brannstasjonen i kommunestyremøtet i juni.

- Det er viktig vi tenker på hva Brekstadbukta brukes til. Hvor stort område er det behov for, hvilke konsekvenser har plasseringen av en brannstasjon for naboene. Det må vi få svar på, sier Marit Sletten (H).

Sammen

Knut Ring (Ap) fremmet forslag om at Ørland bør ta initiativ til å drøfte nye brannstasjoner sammen i fellesnemnda.

Arbeiderpartiet og Sv gikk for å lande plasseringen av brannstasjonen til Brekstadbukta, som er det faglige rådet fra FBRT.

- Vi vet de diskuterer nytt brannbygg i Bjugn nå også. Jeg tror vi kan finne synergier ved å få opp nye bygg best mulig for alle innbyggerne i den nye kommunen, sier han fra kommunestyrets talerstol.

-  Jeg tror vi kan få bedre anbudstilbud om vi gjør det felles, sier Ring.

- Vi har fått signaler på at den planlagte nye brannstasjonen skal til politisk behandling i Bjugn snart, opplyser Uthus.

- Feil i fellesnemnda

Roy Hoøen (Sp) sier han synes det blir feil at tema som plasseringen av den nye brannstasjonen diskuteres i fellesnemnda.

- Det tror jeg blir litt feil. Nå får vi utredet plassering til neste møte, så blir det ikke noen forsinkelse i prosjektet.

De to opposisjonspartiene stemte for at brannstasjonen skal bygges ferdig i 2019 på lik linje med flertallspartiene. Dermed forutsetter de at sondering i fellesskap med søsterkommunen ikke vil forsinke prosjektet heller.

- Ingen plikt

I en kommunesammenslåingsprosess er delkommunene pålagt å orientere sine sammenslåingspartnere om større investeringsprosjekter man vedtar. Det er innbyggerne i den felles nye kommunen som overtar både investeringene, men også forpliktelsene som følger med.

- Det ligger som et krav at investeringer skal legges frem for fellesnemnda til orientering. Det er ikke noen forpliktelse til å legge frem saken til drøfting og debatt, sier Myrvold.

Fellesnemnda har ingen vedtaksrett om investeringer. Det er de to kommunestyrene som styrer pengesekkene frem til den nye kommunen trer i kraft i 2020.

Ingen kommentarer

Fosna-Folket finner ikke protokollført at noen større investeringsbeslutninger i de to enkeltkommunene er forelagt fellesnemnda i noe møte, med unntak av økonomiplanbehandlinga ved nyttår.

- Vi har ikke kommet dit enda. Det er nå vil skal i gang med arbeidet rundt en felles økonomiplanlegging, og vi har blitt enige om rammene rundt den prosessen. Det er også noen praktiske spørsmål rundt hvordan vil skal gjennomføre det som fellesnemnda må beslutte selv, sier Myrvold, som er leder av fellesnemnda.

- Det er forskjell på investeringer på noen hundre tusen og flere titallsmillioner. Hvilke beslutninger skal man fremlegge for fellesnemnda? Er det nye beslutninger, alle investeringsbeslutninger, det som berører den nye kommunen direkte fordi finansieringen er inne i fullmaktene til den nye kommunen fra 2020? Vi må bli enig om det praktiske, sier Myrvold.

I sine uttalelser til budsjettene for Ørland og Bjugn kommuner for 2018, men også for økonomiplaner frem til 2021, valgte fellesnemnda ikke å kommentere noen enkeltposter i budsjettene til dagens to kommuner i januar, men vedtok i stedet følgende punkt:

«Fellesnemda har ingen kommentarer til særskilte poster i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Ørland og Bjugn kommuner, men har stort fokus på den totale lånebelastningen for den nye kommunen.»

Fremskyndet

I sin gjeldende økonomiplan, har Ørland kommune avsatt 15 millioner kroner til ny brannstasjon i 2019 og 15 millioner kroner i 2020 til samme formål.

Torsdag besluttet ørlandspolitikerne enstemmig at prosjektet skal gjennomføres i 2019, og at hele prosjektet skal finansieres i investeringsbudsjettet for 2019.

- Jeg sitter i representantskapet i FBRT. Det gjør også Bjugn-ordfører Ogne Undertun. Representantskapet gikk enstemmig inn for ny brannstasjon på Brekstad, og også for behovet for lokaler for det utstyret og personellet som uansett må ligge i Botngård, sier Myrvold.

Siste mulighet?

I samme uttalelse om økonomiarbeidet i de to kommunene i januar vedtok fellesnemnda blant annet følgende:

«Begge kommuner har høy lånegjeld og den nye kommunen vil derfor ha mindre muligheter til å finansiere større investeringer. Nye investeringer må derfor prioriteres nøye i forhold til fremtidige behov i den nye kommunen.»

«Det tas sikte på at kommunene i samarbeid utarbeider økonomiplan for de to kommunene innen utgangen av juni 2018, og at økonomiplanene danner grunnlag for budsjett 2019 i de to kommunene.»

Dermed kan kommunestyremøtet torsdag ha vært blant de aller siste mulighetene for dagens Ørland kommune til å vedta investering i ny brannstasjon før man har jobbet frem en felles prioritering for hvilke investeringer man skal gjøre i nye Ørland kommune.

- Det er først i budsjettene for 2019 at vi kan komme så langt at vi priorer økonomien mer i fellesskap. Samtidig er det de to kommunestyrene som sitter med suvereniteten til å ta beslutninger før den nye kommunen trer i kraft. Arbeidet med felles økonomiplan for den nye kommunen er veldig viktig, sier Myrvold.

- Der vil jeg advare mot at det er geografisk betinget hvor man skal investere. Vi må se på behovene til hele den nye kommunen, og de ressursene og mulighetene vi allerede har. Det blir nok et spørsmål mindre om hva vil ønsker og vil gjøre og mer om hva vi kan og må gjøre, sier Tom Myrvold.

- Vi fikk en smakebit på det virkelighetsbildet også den økonomiske situasjonen i siste fellesnemndsmøte.