Fylkestinget i Trøndelag var denne uka samlet i Namsos. Der stod saken om kostnadsrammen for en ny videregående skole i Vanvikan i Indre Fosen på kartet.

Et nesten enstemmig fylkesting stemte for innstillingen fra hovedutvalg for utdanning. Bare Pensjonistpartiets ene representant stemte i mot.

Dette er vedtaket i fylkestinget:

1. Fylkesrådmannen bes sette i gang planarbeid med etterfølgende anbudskonkurranse for etablering av tomt for videregående skolen i Vanvikan.

2. Etablering av tomt for videregående skole i Vanvikan gjennomføres innenfor en prosjektramme på 56,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Fylkestinget delegerer til Fylkesutvalget å fastsette endelig prosjektkostnad innenfor angitte rammer etter gjennomført anbudskonkurranse for utfylling i sjø.

3. Kostnader til erverv av tomt, sanering, regulering, prosjektering og gjennomføring av konkurranser og tiltak inngår i samlet prosjektramme på 56,5 millioner kroner.

4. Prosjektramme på 56,5 millioner kroner dekkes gjennom låneopptak, momskompensasjon og bidrag fra Indre Fosen kommune.

5. Hovedutvalg for utdanning holdes løpende orientert om status og fremdrift i prosjektet.