Ny riksveg 715 Vanvikan-Olsøy inngår i prosjektet Ei tim´ te´by´n. Denne strekningen er blant de som er høyest prioritert i den foreslåtte bompengebakken «Fosenvegene».

Målet er å få til en ny veg mellom Vanvikan og Olsøy med høy fremkommelighet og sikkerhet, som gir lavere transport og ulykkeskostnader. Planprogrammet for riksveg 715 legges nå ut til offentlig ettersyn.

Det overordnede målet for prosjekt ny riksveg 715 Vanvikan-Olsøy er at den veitraséen som velges på bakgrunn av konsekvensutredningsprosessen, må være den traseen som faktisk blir brukt i ettertid. Det er derfor viktig med en detaljert utredning og analyse.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!