Det skriver NVE i sin årsrapport.

Fordelingen er 70 prosent på NVE og 30 prosent på Rissa kommune.

Målet med tiltaket er å bedre oppvekstforholdene for laks og sjøørret i elva. Det er bygget 11 buner på en strekning på 1,5 kilometer, mellom Seterbrua og Rokset. Hver bune er om lag åtte meter lang og stikker så vidt over vannflaten ved lav vannstand i elva. I tillegg er det lagt ut steingrupper like nedstrøms hver bune.

Totalt 260 millioner kroner

NVE ga i 2014 bistand til om lag 50 ordinære tiltak for å sikre mot flom, erosjon og skred, og noen få tiltak for å bedre vassdragsmiljøet.

Den samlede kostnaden til alle tiltakene var på om lag 260 millioner kroner. I beløpet inngår også distriktsandelen som dekkes av kommunen eller grunneierne, normalt 20 prosent av kostnadene.

Fordeling

Kostnadene var fordelt med omlag 75 millioner kroner til sikring mot skred, rundt 182 millioner kroner til sikring mot flom og erosjon og om lag tre millioner kroner til miljøtiltak. Beløpet inkluderer distriktsandeler på til sammen rundt 20 millioner kroner.

Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot skred.