- Det er helt fantastisk dårlig med tanke på hva som skjedde forrige gang. Det er dokumentert at bjørn har tatt 30-40 sauer på Fosen etter at vi ikke fikk skadefelling i mai. Det er helt utrolig, sier han.

Det var adressa.no som først omtalte denne saken.

Bjørnejakten

I mai ble én sau drept av bjørn i Namdalseid. Den gang innvilget ikke Miljødirektoratet skadefelling. Noen uker senere, i juni dukket en bjørn opp i Indre Fosen. Siden har 34 sauer, de aller fleste drept, blitt dokumentert tatt av bjørn på Krokvatnet og Grønlia på Verrafjella, på Bergmyran i Skaugdalen samt flere steder i gamle Leksvik kommune.

Fylkesmannen har i dette området gitt skadefellingstillatelse, og denne har blitt forlenget for hver uke. Jakten på bjørnen har imidlertid vært resultatløs.

Fikk avslag

Den 25. juli skal en turgåer ha observert en bjørn ved Åsneset i Namdalseid kommune. Den påfølgende dagen ba beitelagsleder Hestmo Fylkesmannen om å få skadefellingstillatelse i Osen, Namdalseid og Flatanger kommune. Fylkesmannen ga avslag på søknaden.

«I utgangspunktet skal en skadefellingstillatelse ha til hensikt å stanse en større skadeutvikling. Ved søknadstidspunktet var det ikke dokumentert skade i det aktuelle beiteområdet. Med bakgrunn i dette vurderer Fylkesmannen at det pr. søknadstidspunktet ikke er aktuelt å gi skadefellingstillatelse da det verken finnes ferske skader eller en verifisert observasjon», heter det i Fylkesmannens konklusjon.

Nok et avslag

Fredag denne uka søkte Hestmo nok en gang om skadefelling på bjørn i Osen, Flatanger og Namdalseid kommune. Bakgrunnen for den nye søknaden er at to lam er dokumentert drept av bjørn ved Eidbyggskardvatna rett øst for Beingårdsheia i Flatanger kommune. Også denne gang ga Fylkesmannen avslag på fellingssøknaden. I avslaget legger Fylkesmannen vekt på at de to lammene sannsynligvis ble drept av bjørn for én uke siden.

«Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å iverksette skadefellingsforsøk i det aktuelle området på nåværende tidspunkt. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner. Ved helt ferske skader er terskelen for å innvilge søknader om skadefellingstillatelser derfor lavere enn ved eldre skader, som i dette tilfellet. Fylkesmannen er imidlertid innstilt på å bidra med midler til beitelaget for intensivt tilsyn i skadeområdet. Hvis tilsynet avdekker ytterligere og ferskere skader, vil Fylkesmannen vurdere søknaden om skadefellingstillatelse på nytt», står det i Fylkesmannens konklusjon.

Vil anmelde

Det ferske avslaget får beitelagsleder og sauebonde Hestmo til å tenne på pluggene.

- Det er ganske utrolig. Den samme tabben ble gjort i vår da bjørnen tok sau i Namdalseid. Det ble ikke gitt fellingstillatelse, men vi fulgte bjørnen på nært hold i tre døgn og kunne skutt den flere ganger. Nå ble den samme tabben gjort for en halvannen uke siden da bjørnen ble observert i Namdalseid, og i dag ble det gjentatt. De har gjort den samme tabben tre ganger, mener han.

Hestmo er for øyeblikket på ferie, men sier han akter å anmelde Fylkesmannen.

- Hva vil du oppnå med en anmeldelse?

- Jeg vil sette fokus på saken. At de ikke gjør jobben sin. Jeg synes det er tragisk, sier han.

Hestmo mener det er minst to bjørner på Fosen nå, og at bjørnen som har drept sauer i Flatanger ikke er den samme som har drept sauer i Leksvik tidligere i sommer. Sauebonden har selv 500 sauer ute på beite. Han frykter det er store mørketall når det gjelder tap av sauer.

Her dokumenterer rovviltkontakt Leif Arne Jåma i Statens Naturoppsyn skadene på en sau i Leksvik tidligere i sommer. Denne sauen ble drept av bjørn og ble forlatt i en bekk nord for Korpheiklumpen. Foto: Alexander Killingberg

Tilbyr midler

Fosna-Folket har kontaktet Fylkesmannen i Trøndelag for å få svar på kritikken, men har i helga kun fått kontakt med rovviltvakta som henviser til de nevnte vedtakene med avslag på søknadene.

Adressa.no var fredag i kontakt med seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, Inge Hafstad, som ikke hadde noen kommentar til den varslede anmeldelsen.

Han påpeker imidlertid at bjørneskadene som er påvist i Flatanger er litt for gamle til å gi fellingstillatelse.

- Men vi har tilbudt midler til utvidet tilsyn, slik at beitelaget kan skaffe seg oversikt og eventuelt finne ferskere kadaver. Finner de det, blir søknaden vurdert på nytt, sier han til adressa.no.

Ja på Sør-Fosen

Mens det ikke er lov å jakte bjørn i Flatanger, Osen og Namdalseid, er tillatelsen til skadefelling sør på Fosen nok en gang forlenget.

Tirsdag denne uka søkte Tore Solli i Indre Fosen kommune om at den gjeldende fellingstillatelsen på bjørn i Indre Fosen, deler av Verran samt Mosvik også skal gjelde for deler av Åfjord. Grunnlaget for søknaden var observasjonen av det som kan ha vært bjørnen, sent mandag kveld. Observasjonen ble gjort mellom Neverdalstjønna og Skjærbutjønna i Åfjord. Fylkesmannen ga avslag på akkurat denne søknaden.

- Synsobservasjonen ble ikke verifisert og dermed er grunnlaget for tynt til at området kan utvides. I tillegg er det ingen skader påvist i området, sa seniorrådgiver Hafstad til Fosna-Folket tidligere denne uka.

I et nytt vedtak fredag er skadefellingsområdet likevel utvidet til å gjelde Åfjord sør for fylkesveien som går mellom Sørdalen og Follafoss.

«Imidlertid har Fylkesmannen tatt opp utvidelse av fellingsområdet inn i sørdelen av Åfjord kommune opp til ny vurdering, og utvider fellingsområdet med områdene sør for veien mellom Mørrivatnet og Follafoss (Sørdalen)», heter det i Fylkesmannens vurdering.

Fosna-Folket er ikke kjent med hvorfor Fylkesmannen har snudd i saken.

Tillatelsen til å felle bjørn gjelder til fredag 10. august og omfatter hele Indre Fosen kommune, gamle Mosvik kommune samt Verran og Åfjord sør for fylkesveien mellom Sørdalen og Follafoss. I vedtaket påpeker Fylkesmannen at det i dette området er over én uke siden siste dokumenterte tap av sau til bjørn, og at dette egentlig tilsier at søknaden om skadefelling skulle vært avslått.

«Imidlertid legger Fylkesmannen skadeomfanget gjennom hele beitesesongen til grunn når tillatelsen forlenges. Området hvor kadaverfunnene er gjort ligger i sin helhet utenfor det området som rovviltnemnda i region 6 har vedtatt skal være forvaltningsområdet for bjørn. I henhold til rovviltforliket av 2011, den geografiske differensieringen i rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, skadesituasjonen ved søknadstidspunktet, samt brev fra KLD om tydeligere soneforvaltning, anser Fylkesmannen det som riktig å forlenge skadefellingstillatelsen på en bjørn i Indre Fosen og deler av Åfjord, Verran og Inderøy kommuner», heter det i Fylkesmannens vurdering.

Les mer:

De første bjørnejegerne på 105 år.

Kraftige reaksjoner på bjørnejakt: - geværforvaltning.