- Det har enormt mye å si for oss som bedrift. De siste seks årene har det vært veistenginger over lengre perioder på grunn av ras. Det er krise når man ikke får transportert ut over 60 tonn med laks langs veien hver dag, sier Roger Sørgård som er daglig leder i Kråkøy Slakteri.

Onsdag var fylkesutvalget i Trøndelag enstemmige i å bevilge 309 millioner kroner pluss-minus en usikkerhetsmargin på ti prosent til å rassikre fylkesveien rundt Berfjorden i Roan kommune.

Knut Sundet i Fosenvegene sier prosjektet lyses ut på anbud umiddelbart.

Ras

Fylkesveien langs Berfjorden i Roan kommune het tidligere fylkesvei 14, men fikk nytt navn 1. januar i år i forbindelse med fylkessammenslåingen til ett Trøndelag. Den heter nå fylkesvei 6312.

Veien har vært rasutsatt over lang tid. For eksempel var veien stengt i én uke etter et ras på tampen av 2016. Det førte til permitteringer av ansatte, og at skolebarn byttet skolebuss med skolebåt.

I etterkant av det raset ba fylkespolitikerne Fosenvegene om å utrede en rassikker løsning rundt Berfjorden.

To tunneler

Det har vært snakk om ulike løsninger for å rassikre veistrekningen. Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene sier han er sikker på at man har funnet den beste løsningen.

- Prosjekteringen har gått fort. Dette er snakk om et rassikringsprosjekt og da er målet ny vei så raskt som mulig. Vi har brukt omtrent halvannet år fra vi fikk oppdraget. Terrenget er vanskelig, så det har tatt tid å finne riktig løsning, sier Sundet.

- Det er dypt i sjøen langs fjorden og dårlige grunnforhold. Vi støtte på kvikkleire og har derfor måttet endre på løsningen. Det blir to tunneler som vil ligge omtrent hundre meter fra dagens vei, forklarer han.

Traséen for den nye veien rundt Berfjorden markert i blått. Totalt blir det cirka 1600 meter tunnel og 1100 meter ny vei i dagen. Foto: Trøndelag fylkeskommune

309 millioner

Roan kommune har vedtatt at de skal bidra med 30 millioner kroner rassikringen langs Berfjorden. Resten av regningen tar fylkeskommunen. De forskutterer bruken av statlige rassikringsmidler til fylkesveier for å finansiere prosjektet.

Tidligere har flere anslått at rassikringsprosjektet vil koste i størrelsesordenen 230 millioner kroner. Den summen har vært oppgitt uten merverdiavgiften på 25 prosent ettersom fylket vil få den avgiften refundert.

Fylkesrådmannen har bedt om at bevilgningen gjøres inklusive moms siden det er størrelsesordenen på låneopptaket fylkeskommunen faktisk må gjøre. Bevilgningen på 309 millioner kroner tilsvarer cirka 247 millioner kroner uten MVA.

- Vi har presentert et overslag med en usikkerhet på 30 prosent. Vi har truffet godt i prisanslag utfra erfaringspriser. Ingen prosjekter gjennomføres på nøyaktig lik måte, sier Sundet.

Fylkespolitikerne har vedtatt en bevilgning med en usikkerhetsramme på ti prosent fra eller til i sluttkostnad. Samtidig understreker fylkesrådmannen i sitt saksframlegg til fylkespolitikerne at man jobber videre med å se på mulig innsparingsmuligheter i gjennomføringsfasen for prosjektet.

2020

Sundet forklarer at sluttfristen i anbudsgrunnlaget som nå lyses ut er at veien med de to tunnelene skal stå ferdig høsten 2020.

Men det blir mulig å kjøre i tunnel i Roan før den tid. Hellfjordtunnelen som også ligger på fylkesvei 6312 i Roan skal etter planen før jul.

- Det er nesten ikke til å tro at vi får tre tunneler i Roan på kort tid. Det er livsviktig for oss. Det er kjempehyggelig å høre at fylkesutvalget var enstemmige i å støtte det siste prosjektet. Det er ingen tvil om at vi i Roan ligger i utkanten, og det er stor konkurranse om veimidler, sier Sørgård.

- Vi ser veldig frem til å kjøre gjennom den første tunnelen når den åpner allerede før jul. Politikerne her i Roan har giret opp arbeidet med vei de siste årene, og har gjort en kjempejobb for å få dette på plass. Det er veldig viktig, sier Roger Sørgård.