Fredag 10. Skrev ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern og ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg et brev adressert til statsminister Erna Solberg, hvor de oppfordrer statsministeren til å engasjere seg i utfordringene som Trøndelag har hatt med tanke på bjørn i beiteprioritert område. Håpet er nå at ordførerne fra alle 47 kommuner i Trøndelag vil stille seg bak brevet før det sendes.

- Til nå har opp mot 20 allerede stilt seg bak brevet. I løpet av dagen håper jeg vi får svar fra samtlige. Så kommer vi til å sende fra oss brevet når vi har nådd de vi ønsker å nå, sier Vibeke Stjern.

Høy nok stemme

Hun håper nå at regjeringen svarer på brevet gjennom handling og at forvaltningen håndheves slik det ble avtalt i rovdyrsforliket i 2011, som hun ikke mener blir gjort i dag. Nå tror hun at kommunene sammen kan ha en høy nok stemme til å bli hørt i den pågående rovdyrdebatten.

Under kan du lese brevet i sin helhet.

"Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

På vegne av de 47 kommunene i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss i sommer, ser det ut til å være påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

I sommer har trykket på beitenæringa vært enormt i store deler av Trøndelag. Bjørn og andre rovdyr har fått herje i store deler av fylket vårt, og gjort stor skade.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for ferske kadaver og andre spor i områder som er prioriterte beiteområder, jf rovdyrforliket og rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, har vi opplevd avslag på søknader om felling. Dette er i strid med den todelte målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget og forvaltningsplan for rovvilt i region 6.

Soneinndelingen er et bærende prinsipp i rovviltforliket, og den nasjonale rovdyrpolitikken. I prioriterte beiteområder skal beitedyr prioriteres foran rovdyr. Nå må landets nasjonale politiske ledelse sørge for at Miljødirektoratet og Fylkesmannen er tydeligere i soneforvaltningen, og aktive for å unngå rovdyr i de prioriterte beiteområdene. Dette innebærer at terskelen for å gi skadefelling i prioriterte beiteområder skal være svært lav. Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

En forsvarlig rovdyrpolitikk tilsier at bjørn som beveger seg inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår. Forvaltningen har ansvaret for bjørnen også når den kommer utenfor forvaltningsområdet, og dette ansvaret håndheves!

Avslutningsvis, vi beklager på det sterkeste at dagens Miljøvernminister tar utfordringsbildet så useriøst og nærmest «instruerer» rovviltnemnda i Midt-Norge om utvide yngleområdet for bjørn i Trøndelag. Det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!"