Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ørland og Bjugn jeger- og fiskerforening, Osen elveeierlag og Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrert en svært høy andel oppdrettslaks i to elver på Fosen.UrovekkendeFiskere i Teksdalselva i Bjugn og Steinsdalselva i Osen leverte i fjor høst inn skjell fra laksen som ble fisket. NINA har sett på skjellprøvene og de viser at 20 av 30 (67 prosent) fisk i Teksdalselva var oppdrettslaks. I Steinsdalselva var 34 av 70 (49 prosent) fisk oppdrettslaks. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser svært alvorlig på funnene.– Om resultatene er representative, noe som er sannsynlig, er mengden oppdrettslaks i elvene urovekkende høyt, sier Kari Tønset Guttvik, seniorrådgiver og saksbehandler hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.Dårligere overlevelsesevneFylkesmannen er villaksforvalter i fylket og skal sørge for å passe på villaksbestanden. De mener det er ytterst nødvendig å iverksette tiltak for å hindre framtidig skade på villaksen i disse elvene.– Genetisk variasjon er viktig med tanke på at laksen skal være godt tilpasset sitt livsmiljø, men også ha evne til å tilpasse seg endringer i naturen. Oppdrettslaksen er avlet slik at den genetiske variasjonen er lavere enn hos villaksen. Ved høy andel oppdrettslaks i vassdragene kan villaksen få dårligere overlevelsesevne over tid, sier saksbehandleren.Ressurskrevende