- I lys av uenigheten rundt støyisolering og fritidsboliger, har jeg tatt initiativ til å gå gjennom våre vurderinger på nytt. Dette er en så viktig sak for så mange, at det er uheldig at det hersker stor uenighet om det standpunktet vi har tatt basert på et solid faglig innspill fra advokatene i Forsvarsbygg, sier Carl Oscar Pedersen, som er Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon fastslår at eksisterende bebyggelse med «støyfølsomt bruksformål» som får støy over et visst nivå har rett på støytiltak.

Grunneierne og Ørland kommune er ikke enige i Forsvarsbygg sin tolkning av regelverket, der byggherren for den nye kampflybasen konkluderer at fritidsboliger ikke har rett på støytiltak.

Den nye eiendomssjefen for kampflybaseprosjektet setter nå i gang en ny runde med sine jurister for å forsikre seg om at deres vurdering er riktig.

Elefanten i rommet

Pedersen sier det er viktig for Forsvarsbygg at det ikke er noen tvil om at arbeidet og vurderingene rundt støyisolering er gjennomført på en grundig og riktig måte.

- Vi kan ikke la denne problemstillingen stå uløst. Vi kan ikke la elefanten i rommet spasere rundt og late som den ikke er der. Det er behov for en endelig avklaring på en grundig og skikkelig måte som gjør at alle er sikre på at vi har gjort en god jobb, sier Pedersen.

- Det er viktig for Forsvarsbygg at vi forvalter regelverket på riktig måte uavhengig av hva svaret på vurderingen blir, fortsetter han.

Samlet regelverk

Det er reguleringsplanen for Ørland kommune som har satt krav til støyisolering i tilknytning til den nye kampflybasen der Norges F-35 jagerfly har sin hovedbase. Samme plan setter utgangen av 2019 som fristen for gjennomføring av støytiltakene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er den øverste klageinstansen for kommunale reguleringsplaner, og departementet fastslo i 2015 ordlyden i reguleringsbestemmelsen som angår støytiltak utenfor det militære området.

Etter reguleringen har Stortinget bevilget totalt 1,5 milliarder kroner til det sivile støyoppgjøret. I et brev datert 7. februar 2017, skriver statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet at det er 850 millioner kroner mer enn departementet først hadde beregnet.

- Advokatene har i saken om støytiltak for fritidsboliger sett samlet på gjeldende regelverk,retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging som heter T-1442, Norsk standard 8175 som er standarden for lydforhold i bygninger, byggeteknisk forskrift (TEK). Støytiltak for fritidsboliger er et spørsmål om tolkning av et helhetlig regelverk, sier Pedersen.

Informasjon

Eiendomssjefen sier det er viktig å få ut oppdatert og riktig informasjon til de som er berørte og andre parter.

- Det er viktig at vi i Forsvarsbygg er ute med god informasjon om det arbeidet vi gjør og fremdrift i denne saken. Vi går antakelig videre med denne saken til eget departement, Forsvarsdepartementet, etter at vår advokater har gjort sin gjennomgang. Om det blir riktig, tar vi gjerne med saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er den avgjørende myndigheten, sier Pedersen.

Han sier det er viktig for Forsvarsbygg å involvere de berørte partene etter hvert som det kommer videre. Da vil man ha en åpen dialog om situasjonen med både Ørland kommune, støygruppa og andre etterhvert som det er naturlig i det videre arbeidet.

- Selv om noen kanskje ikke er enige i den konklusjonen vi kommer frem til i løpet av re-visiteringen vil gjør i saken, håper jeg vi kan vise til alle at vi gjør et grundig arbeid og at alle føler trygghet i forhold til den fagligevurderingen og anbefaling som gis. Det er viktig at vi gir bedre informasjon om resultatet av gjennomgangen vi nå setter i gang med, sier Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase.