Rapporten er laget på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, som arbeidsgrunnlag for en regional planstrategi. Dette melder fylkeskommunen på sin nettside.

Rapporten vurderer  kommunenes status og tar for seg demografi, flytting, pendling, næringsliv og arbeidsmarked og tjenester.

Utgangspunktet for oppdraget var et ønske om å få beskrevet Sør-Trøndelag utenom Trondheim for å avdekke de ulike regionale sentrene sine muligheter som som selvstendige regionale tyngdepunkt. I dette ligger at disse stedene, sammen med omlandet, har utviklingsmuligheter i kraft av egne ressurser, både med hensyn til arbeidsplasser, befolkning og servicetilbud.

LES OGSÅ: Mot nei til sammenslåingLES OGSÅ: Ett steg nærmere avgjørelse om sammenslåingLES OGSÅ: Konklusjonen gitt på forhånd

Skjevest i NorgeInnledningsvis peker rapporten på at Sør-Trøndelag har den klart «skjeveste» befolkningsstrukturen av fylkene i Norge. Bortsett fra Oslo, som er både bykommune og fylke, er det ingen fylker hvor den største byen er så dominerende, og hvor forskjellen mellom det største og det nest største tettstedet er så stor.

I rapporten beskrives kommunene både enkeltvis og i kommunegrupper. Kommunegruppene er basert på inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner som NIBR har laget på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet (oppdatert i 2012).

StedeneEtter en tematisk gjennomgang, og ved å sammenstille en del hovedindikatorer, kommer NIBR fram til følgende fem tettsteder/regioner med potensial for å utvikle seg til regionale tyngdepunkt:

- Orkdal. Orkanger fungerer allerede som regionalt tyngdepunkt for sitt omland, med de fleste ting på plass. Hovedutfordringen er den korte avstanden til Trondheim som gir potensialet for direktependling fra regionen til Trondheim

- Hitra/Frøya. Den regionen som ved siden av Orkdal scorer best på det meste. Hovedutfordringene er en relativ liten befolkning som er spredt på flere tettsteder, lav integrasjon med nabokommunene og en utvikling som i de senere årene er basert på innvandring. Regionen er også sårbar for ekstern påvirkning på grunn av sin næringsspesialisering.

- Ørland/Bjugn. Per i dag midt på treet med hensyn til indikatorer, men vil bli tilført store ressurser med nasjonal kampflybase. Utfordringen vil være å skape ringvirkninger utover den direkte sysselsettingseffekten basen vil gi.

I tillegg er det to regioner med et mer begrenset potensial:

- Oppdal. Selvstendig i forhold til Trondheimsregionen. Hovedutfordringen er lite ressurser/befolkningsgrunnlag i sitt omland og dermed begrenset mulighet for videre vekst basert på egen befolkning.

- Røros. Har hatt gode indikatorer fram til i dag, men opplever nå stagnasjon og et næringsliv der vekstnæringer er underrepresentert. Utfordring med hensyn til å begrense videreflytting av innflyttere og har samme utfordring som Oppdal med tynt befolket omland med lite potensiale for vekst.