- Realiteten er at det nesten ikke bygges ny vei uten bompenger i Norge i dag. Da blir spørsmålet om man ønsker at Fosen skal henge etter resten. Jeg tror mange i dag innser at det var nødvendig med bompenger på Fosen. Nå ser folk resultatet i form av nye veier. Problemet i starten var at folk betalte bompenger uten at det var noen ny vei. Jeg tror ikke dette er like kontroversielt i dag, sier styreleder i Fosen regionråd og Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).

Bomstopp i 2027?

Bompengeinnkrevingen i dagens Fosenpakke tok til i januar 2012 og er etter planen ferdig i 2027. I 2018-kroner bygger Fosenvegene vei for 2,4 milliarder kroner, og i løpet av 2020 vil 17 av 18 veiprosjekt være ferdigstilt. Det siste prosjektet, som fort kan bli byggingen av strekningen Sund-Bradden i Rissa, trenger man trolig noe lengre tid på.

Fosen regionråd vedtok fredag at de ønsker å videreføre selskapet Fosenvegene også etter at dagens planlagte veier er ferdigbygd. Videre ønsker regionrådet å slå sammen Fosenvegene med selskapet Fosenbrua som blant annet jobber med bruforbindelsen over både Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden.

Mulige prosjekt

Målet med å videreføre selskapet Fosenvegene er å sikre en motor og drivkraft som kan jobbe videre med å utvikle veinettet på Fosen. Styreleder Undertun i regionrådet nevner en rekke prosjekt som kan være aktuelle å jobbe videre med etter 2020.

- Det er store uløste veiprosjekt på Fosen. For eksempel tunnel til Storfosna, forbindelse mellom Lysøysund og Åfjord, vei mellom Harbak i Åfjord og Roan og vei mellom Osen og Flatanger, sier han og påpeker at disse forbindelsene også kan være med på å utvikle Fosen som reiselivsdestinasjon.

Undertun trekker frem bru over eller tunnel under Stjørnfjorden som kanskje det viktigste samferdselsprosjektet internt på Fosen. Han påpeker at dette vil binde arbeidsmarkedene langt tettere sammen i tillegg til å redusere reisetiden betraktelig.

Både bru over Trondheimsfjorden (1), stjørnfjordforbindelsen (2) og ny vei mellom Rissa og Fevåg (4) ligger inne i selskapet Fosenbruas planer. Tunnel mellom Flakk og Trondheim (3) er også vurdert.

Brua over fjorden

Dersom Fosenvegene og Fosenbrua slår seg sammen, vil bru over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik åpenbart bli et prioritert prosjekt for det nye selskapet. Undertun mener det er viktig at trondheimsfjordbrua blir et prosjekt som har støtte over hele Fosen. Initiativet kom i sin tid fra Indre Fosen.

- Den største utfordringen for brua er bymiljøpakken i Trondheim. Staten har krevd at Trondheim garanterer at ikke biltrafikken i byen vokser, sier Undertun.

Ny planleggingsperiode?

Ideen til dagens Fosenveg-prosjekt kom i 2004. Seks år senere var den første veibyggingen i gang i det som da het Leksvik kommune. Seksårsperioden fra idé til byggestart gikk med på politiske vedtak og planlegging. På spørsmål fra Fosna-Folket, bekrefter Undertun at en lignende planleggingsperiode kan finne sted tidlig på 2020-tallet.

- Vi må planlegge i fellesskap og prioritere hvilke prosjekt vi ønsker å få gjennomført. Når dagens bompengeprosjekt er utbetalt, må vi være der at vi vurderer om vi ønsker å gå på et nytt bompengeprosjekt. Det er ikke satt av noen penger til bygging av vei på Fosen i de statlige planene, sier styrelederen og påpeker at Fosen må ta initiativ selv.

Undertun er tydelig på at befolkningen og næringslivet må involveres tett i en planleggingsprosess frem mot en eventuell ny Fosenpakke.

Sundet gir seg

Knut Sundet, som i dag er daglig leder i Fosenvegene, sier han vil gå av med pensjon når dagens planlagte veiprosjekt er fullført.

- Jeg kunne vært pensjonist nå også. Jeg er 69 år gammel, men jeg skal sluttføre Fosenpakken før jeg gir meg. Dersom Fosenvegene blir videreført med nye veiprosjekt etter 2020, blir det uten meg, sier han til Fosna-Folket.

Les mer: Vurderer å slå sammen Fosenbrua og Fosenvegene.