Resolusjonen til Fremskrittspartiet lyder som følger: «Årsmøtet til Sør-Trøndelag FrP støtter de fremsatte kravene om en offentlig utredning av kostnader og samfunnsøkonomisk gevinst, ved å eventuelt velge kystriksvegen som ny hovedveg gjennom Fosen. Utredningen bør også sees i sammenheng med riksvei 714.»

Resolusjonen fikk støtte fra et samstemt årsmøte, og nyvalgt formann Svein Ola Åndal kunne fornøyd konstatere at lokallagene på Fosen har hele fylket bak seg i kravet om offentlig utredning av kystriksvegen på Fosen.

Fakta

-Vi synes det er på sin plass å få alle fakta på bordet før en velger endelig veitrase. uttaler fylkeslagsformannen. Han mener beslutningen av den nye vegtraseen er uansvarlig, enn så lenge en ikke har kartlagt eller utredet andre alternativer.

-Når en skal investere så betydelige beløp som det her er snakk om, så må en samtidig være sikker på at man velger det mest lønnsomme alternativet, sier han.

I ei pressemelding sendt ut mandag framhever partiet at flertallet av de folkevalgte på Fosen og det heleide offentlige aksjeselskapet Fosenvegene AS så langt ikke har villet utrede en alternativ vegtrase langs kyststripa. Verken utbyggingskostnad eller samfunnsøkonomisk gevinst ved å legge den nye hovedvegen i folkerike og kystnære områder er skikkelig utredet, ifølge fremskrittspartipolitikerne. De henviser til Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS, som skal ha uttalt at eierne ikke har bedt om dette. Eierne er fosenkommunene Osen, Roan, Åfjord, Mosvik, Leksvik, Rissa, Ørland og Bjugn, Åfjord, Leksvik og Mosvik fagforbund samt Nord- og Sør Trøndelag fylkeskommuner.

-Forslaget med krav om å få utredet kystriksvegen har tidligere vært lagt frem både av enkeltpersoner og lag og foreninger, deriblant Ørland FrP, Bjugn FrP, Rissa FrP og Sentrum Handelsforening Rissa. Utallige leserbrev er også skrevet om saken i Fosna-Folket og på nettstedet Fosenvegene.com, så dette er åpenbart noe som engasjerer, fastslår Åndal.

Fylkespartiformannen fremhever at fordelene med en kystriksveg er mange. Han nevner både kortere reiseavstander og bedret trafikksikkerhet som viktig momenter. Kortere reiseavstander gir reduserte CO2-utslipp.

-Kortere utrykningstid for politi, ambulanse og brannvesen er noe som også er viktig i hverdagen til folk flest, understreker Åndal.

På bildet ser dere fra venstre: Einar Lyshaug, Arvid Stener Osen, Jan Pettersen, Bjørnar Dahlberg, Tormod Overland og Siv Aida Rui Skattem