Kampanjen var rettet mot produksjon av langtidsholdbare, spiseferdige produkter som kald- og varmrøkt laks/ørret/makrell/sild og gravet laks/ørret. Prosjektet startet februar 2008 og ble avsluttet august 2008.

Totalt ble 32 virksomheter i regionen inspisert.

Hensikten var å bidra til å forbedre produsentenes kompetanse, arbeidsstruktur og hygieniske standard gjennom etterleving av regelverket på området. Forekomst av listeria-bakterier i produktene kan gi smitte til konsumentene, og derfor var undersøkelse av slik forekomst en del av kampanjen.

De faktorene det ble fokusert på var:

Egenkontroll/internkontroll med fokus på:

  • Prøvetakingsplan inkludert holdbarhetsdokumentasjon

  • Prosesskontroll

  • Avviksbehandling/varslingsplikt

  • Varehandtering/produksjonsflyt

  • Merking

  • Opplæring

  • Garderobe/personlig hygiene

  • Orden/renhold

Mattilsynet avdekket i kampanjen mangler og til dels store avvik når det gjaldt orden og reinhold, bygningsmessige forhold og dokumentkrav. I alt 31 av 32 virksomheter hadde dessuten mangler når det gjaldt prøvetakingsrutiner med henold til listeria.

Det ble tatt ut 45 produktprøver og i prøver fra 4 virksomheter ble det påvist et lavt antall listeriabakterier.

Mattilsynet konkluderer med at dersom alle påpekte mangler utbedres, vil en oppnå en betydelig heving av virksomhetens kontroll i forhold til produksjon av trygg mat.