Arbeidsledigheten økte med 48 prosent i februar 2009 sammenlignet med samme måned i fjor. Men i Rissa og Åfjord gikk ledigheten ned.

I alt er det nå 4 795 helt ledige arbeidstakere i Sør-Trøndelag, noe som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 1551 flere enn på samme tid i fjor. Økningen i ledigheten er større enn forventet.

Deler av NAV-reformen utsettes blant annet for å få større handlingsrom til å møte den økte ledigheten, deriblant en opptrapping av tiltaksplasser, heter det i en pressemelding fra NAV. For å møte den forventede økningen av arbeidsledige har fylket startet en opptrapping av tiltaksplasser og i februar var nesten 900 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak, en økning på vel 24 prosent. Det er bevilget ekstra midler over statsbudsjettet som en del av krisepakken til arbeidsmarkedstiltak for å møte den økte arbeidsledigheten.

Flere yrkesgrupper

Ledigheten øker nå i langt flere yrkesgrupper enn tidligere og gir indikasjoner på at nedgangskonjunkturen for alvor har rammet fylket bredt. Selv om ledigheten økte med nesten femti prosent har Sør-Trøndelag en av de laveste økningene i landet. Flere fylker har nesten en fordobling i ledighetstallene. Noe av forklaringen på dette skyldes trolig at Sør-Trøndelag i lang tid har hatt en høyere ledighet enn de fleste andre.

Selv med den kraftige veksten i ledighet i fylket er det nedgang i ledigheten i to kommuner, Rissa og Åfjord. Noe av årsaken til dette er fortsatt høy aktivitet i industri og byggenæring. Den sterke økningen i Hemne skyldes blant annet driftsinnskrenkninger ved fiskeoppdrett og treindustri. For Røros og Midtre Gauldals del er årsaken delvis store problemer for tre- og elektronisk industri.

Innvandrere rammes

Ledigheten blant innvandrere har økt med 73 prosent og vel 900 innvandrere er nå uten jobb, av disse er 217 fra Polen. Nesten en tredjedel de ledige innvandrerne har tidligere arbeidet innen bygg- og anlegg samt innen ulike serviceyrker. Ledigheten innen bygg og anlegg har økt med 143 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Nøkkeltall for Sør-Trøndelag ved utgangen av februar 2009

Februar 2009 Endring fra februar 2008

Helt arbeidsledige 4 795 1 551

-I prosent av arbeidsstyrken 3,2 % 48 %

Antall på ordinære tiltak 895 176

Tilgang ledige stillinger 1 338 -301