En analyse av alle dødsulykkene i Region midt i 2010 viser at for høy fart var en av flere medvirkende årsaker til ulykken. Manglende bruk av bilbelte eller annet sikkerhetsutstyr gjorde at personskadene ble så store at det ble en dødsulykke.

Ulykkesanalysegruppen (UAG) i Statens vegvesen Region midt har analysert alle de 29 dødsulykkene i Nord- og Sør-Trøndelag, og Møre og Romsdal i 2010. 30 personer ble drept og ni hardt skadd i disse ulykkene.

Analysene viser at riktig bruk av påbudt sikkerhetsutstyr var fraværende i 15 av ulykkene. Ni bilførere og tre motorsykkelførere døde i disse ulykkene.

55 prosent av dødsulykkene skjedde på tørr bar veg, mot 27 prosent på vinterveger.

I 34 prosent av ulykkene var fører ruspåvirket.

Ingen av ulykkene var sykkelulykker. Og den yngste som omkom var 17 år.

18 av 60 involverte personer var i aldersgruppen 16 – 25 år. Av disse ble ni drept, tre kvinner og seks menn.

Det var flest utforkjøringsulykker (12 stk) og møteulykker (11 stk).

Lastebil og vogntog/semitrailer var involvert i fem av de 29 dødsulykkene. Fem personer ble drept i disse ulykkene, og i to av ulykkene var det tunge kjøretøyet utløsende part.

Foreslår ulike tiltak

Nullvisjonen og nyere sikkerhetslitteratur betrakter ulykker som en ”systemfeil”. Ulykker oppstår på grunn av svikt i samspillet mellom lover og regler, mennesket, kjøretøy og vegmiljø. Elementene i vegtrafikksystemet må være tilpasset hverandre for at det skal være sikkert, skriver Statens vegeven i ei melding.

Det legges til at:

I de fleste ulykker blir det begått trafikantfeil samtidig som det kan påvises farlige forhold på ulykkesstedet. Det er derfor viktig at virkemiddelbruken retter seg mot alle deler av vegtrafikksystemet.

Ulykker kan ikke forklares bare gjennom menneskelige feilhandlinger, selv om dette nesten alltid er utløsende faktor. Feilhandlinger oppstår i visse situasjoner og under bestemte forhold.

Rus, høg fart og manglende førerdyktighet var hovedårsak til at flest ulykker ble utløst. Kontroller både på uventede tidspunkt og steder, mer bruk av synlig politi og flere bilbeltekontroller er tiltak som foreslås for å forebygge slike ulykker. I tillegg til beltevarslere/startsperre for bilbelte, alkolås og intelligente førerstøttesystem.

På kjøretøysiden vil tiltak som gir raskere utskiftning av den eldre bilparken kunne redusere skadegraden.

Føreropplæringen må fortsatt ha stort fokus i hele samfunnet. Det samme gjelder kompetansen til brukerne av vegsystemet, også de som allerede har førerkort.

På vegsiden er det viktig å fortsette arbeidet både med utbedring av sideterreng og bedre sikten i kurver. Vi må også aktivt vurdere midtdeler på alle strekninger med høy ÅDT.