Alle deler av vann- og avløpsnettet gås gjennom når Bjugn kommune vedtar kommunedelplanen for vann, vannmiljø og avløp. Bjugn kommunestyre skal i neste møte ta opp det som skal bli den felles hovedplana for vann, vannmiljø og avløp.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som kan legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyning, vannmiljø og avløpshandtering i Bjugn kommune. Det som kommunestyret skal vedta på møtet 2. september er planprogrammet.

Innspill

Et planprogram har blant annet som formål å sørge for medvirkning fra borgerne ved at de får høve til å uttale seg gjennom offentlige høringer. Det skal og inneholde avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet. Det beskriver hensikten med planarbeidet, avklarer viktige problemstillinger og utredningsbehov samt beskriver hvordan planlegginga er tenkt gjennomført. Kommunedelplan for vann, vannmiljø og avløp skal understøtte kommuneplanens overordnede visjon og målsettinger. Forslaget til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er allerede kommet innspill fra offentlige instanser til planprogrammet. Det er ennå ikke lagt inn noen oversikt over konkrete tiltak i planprogrammet. Dermed har en ikke kommet så langt at en har et kostnadsoverslag. Det er en av punktene som skal avklares i planprosessen.

Kapasitet

I forslaget til planprogram er det angitt hvilke målsettinger en har satt seg her heter det blant annet: «Overordnet mål for vannforsyning i Bjugn kommune er: Bjugn kommune skal levere nok og hygienisk sikkert drikkevann til Bjugn kommune (inkl.Tarva) og Ørland kommune, herunder Ørland Hovedflystasjon, ved BFV (Barset felleskommunale vannverk IKS). Det skal være tilstrekkelig kapasitet på hovedforsyningsnett, distribusjonsnettet og ved kommunens vannverk. Hovedformålet med planarbeidet er å foreslå tiltak for å sikre dette.»

Innspill

Det blir gitt mulighet for innspill til både planprogrammet og planarbeidet generelt. Forslag til kommunedelplan vil på samme måte bli gjenstand for høring og offentlig ettersyn med mulighet for innspill før det endelige vedtaket fattes av kommunestyret.Leder i styringsgruppa for planprogram for hovedplan vann, vannmiljø og avløp er Senterpartiets Hans Eide. De andre er Laila Iren Veie fra Senterpartiet og Ole Hyllmark fra Arbeiderpartiet. Prosjektleder er Ingrid Verbaan.

Kartlegging

Saksbehandler har listet opp viktige forhold som skal utredes gjennom planprosessen. Det er:

1. Kartlegging og beskrivelse av den generelle tilstanden for eksisterende ledningsanlegg og tekniske installasjoner

2. Kartlegging av behovet for fornyelse av eksisterende ledningsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mm.

3. Kartlegging av behovet for nye ledningsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mm.

4. Kartlegging av behovet for fornyelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg

5. Kartlegging av overvannsproblemer

6. Kartlegging av kapasitet på eksisterende ledningsnett

7. Vurdering av brannvannsdekning

8. Vurdering av hvilke krav som skal stilles til private avløpsanlegg i kommunen (avløp i spredt bebyggelse)

9. Gjennomgang av eksisterende beredskapsordninger som skal sikre tilfredsstillende drift ved uønskede hendelser

10.Beregning av kostnader og konsekvenser for vann- og avløpsgebyret

11. Kartlegging problemer o/e utfordringer i landbruket.