Skal det gjennomføres, mener NIVI at Stortinget allerede 8. juni i år bør vedta å slå sammen hele Fosen til én kommune.

Ti argument

NIVI analyse presenterte torsdag sin utredning om Fosen kommune. Her er utredernes ti viktigste argumenter for å slå sammen hele Fosen:

  • «1. Økt gjennomføringsevne som samfunnsutvikler: Fosen kommune vil være et funksjonelt planområde i lys av store investeringer og ha solid plankapasitet, noe som er viktig for å sikre en balansert arealpolitikk og andre mål med samfunnsplanleggingen. Fosen kommune kan bidra til en mer effektiv næringspolitikk og økt verdiskapning knyttet til store satsinger innenfor energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri. Fosen kommune kan ta ansvar for å utvikle Fosen fra dagens tre-fire til ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområde (BAS-region) de neste 5-10 årene.

  • 2. Velferdspolitiske gevinster: Fosen kommune vil ha de beste forutsetninger for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester til alle innbyggerne på Fosen, inkludert grunnlag for faglig spesialisering og utvikling av smale kompetansekrevende velferdstjenester overfor sårbare grupper. Fosen kommune vil ha gode forutsetninger for å møte krevende reformer og ivareta nye oppgaver i velferdspolitikken.

  • 3. Økt regional og nasjonal påvirkningskraft: Fosen kommune kan med sine vel 25.000 innbyggere bli Trøndelags nest største kommune og landets femte største kommune nord for Trondheim. Fosen kommune kan sikre et mer samlet, mer utviklingsorientert og bedre koordinert Fosen. Det kan gi økt forhandlingsstyrke og større påvirkningskraft overfor andre offentlige tjenesteytere og utviklingsaktører.

  • 4. Økonomisk tyngde og stor finansiell kapasitet: Fosen kommune vil ha et budsjett på over to milliarder kroner. Det vil gi mindre økonomisk sårbarhet og større muligheter for å realisere store investeringer i egen regi.

  • 5. Bedre rettssikkerhet og grunnlag for likebehandling: Fosen kommune vil ha solide forvaltingsfaglige miljøer på alle viktige områder hvor det er viktig å sikre en profesjonell og uavhengig kommuneforvaltning.

  • 6. Effektiviseringsgevinster: Fosen kommune kan medføre lavere prosesskostnader som følge av mindre behov for interkommunalt samarbeid og økt selvstendighet i oppgaveløsningen. En større kommune gir muligheter for å utnytte stordriftsfordeler i kommunal administrasjon og forvalting. En regionkommune gir også muligheter for effektivisering i den øvrige offentlige forvaltingen som følge av en bedre tilpasset oppgavefordeling og mindre behov for veiledning, kontroll og tilsyn.

  • 7. Regional solidaritet og rettferdig inntektsfordeling: Dette kan være viktige hensyn overfor sårbare lokalsamfunn og svake grupper som er avhengige av en kompetent og utviklingsorientert kommune. Fosen kommune kan også sikre en rettferdig byrde- og inntektsfordeling ved realisering av store utbygginger og investeringer i regionen.

  • 8. Demokratiske gevinster: Fosen kommune vil være mindre avhengig av interkommunalt samarbeid, noe som betyr at flere oppgaver kan legges under direkte folkevalgt styring. Fosen kommune kan også overta nye og mer politisk interessante oppgaver, hvilket kan innebære nye attraktive roller for lokalpolitikerne. Fosen kommune kan også gi en demokratisk gevinst ved at lokalpolitikerne får økt makt og forhandlingsstyrke overfor regionale og nasjonale aktører.

  • 9. Omdømmegevinster: Fosen er et kjent merkenavn og et landskap med felles regional identitet som kan forsterkes og videreutvikles i positiv retning ved dannelse av Fosen kommune.

  • 10. Nasjonal kommuneinnovasjon på Fosen: På Fosen ligger det spesielt godt til rette for å prøve ut en ny type generalistkommune med helhetlig ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Fosen kommune kan organiseres som en balansert flersenterkommune med sikte på å utnytte delregionenes komplementære fortrinn. En slik kommunemodell kan ha overføringsverdi til andre kommuneregioner med tilsvarende bosettingsmønster.»

Les mer: Blir vi ett rike fra 2022?

Frivillig sammenslåing?

foto
Berfjorden og Roan kan bli en del av en stor Fosen kommune dersom politikerne lytter til NIVIs ønske. Foto: Alexander Killingberg

Per i dag har regjeringen med sine støtteparti varslet en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn og sammenslåing av Åfjord og Roan. I tillegg blir Rissa og Leksvik slått sammen til Indre Fosen som planlagt. Etter at utredningen om én Fosen-kommune ble lagt frem torsdag, skal kommunestyrene på Fosen møtes neste torsdag for å gå gjennom utredningen.

NIVI analyse anbefaler deretter at Fosen-kommunene forsøker å komme til enighet om en intensjonsavtale om sammenslåing. Videre mener NIVI at hver enkelt Fosen-kommune bør gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes mening om én Fosen-kommune. Deretter synes det naturlig at kommunestyrene i hver kommune tar stilling til hvorvidt Fosen bør bli én kommune fra 2022.

Etter det Fosna-Folket kjenner til, vil neppe alle kommunestyrene på Fosen gå inn for én Fosen-kommune fra 2022. Hvorvidt regjeringen kan finne på å slå sammen Fosen med tvang den 8. mai, er uvisst. Signalene fra regjeringshold tyder så langt på at det ikke er aktuelt.

Ulempene

I NIVIs utredning blir det også pekt på mulige ulemper for Fosen som én kommune:

• «Geografiske ulemper, herunder interne reiseavstander, spredt senterstruktur og svak integrasjon på bolig- og arbeidsmarkedet med unntak for Ørland/Bjugn.

• Politiske interessemotsetninger og fare for økt rivalisering innenfor en større kommune.

• Demokratiske ulemper knyttet til færre kommunestyremedlemmer, større avstand mellom de folkevalgte og innbyggerne, samt tap av lokal råderett over arealer og inntekter.

• Fare for sentralisering og dårligere kommunale tjenester som følge av svakere demokratisk representasjon fra de minste kommunene og fare for at det nye kommunestyret forfordeler de de regionale tyngdepunktene i sør.

• Dreining mot Trondheim og Fosen som del av Trondheimsregionen hva gjelder næringspolitikk, regionalpolitikk og regional utvikling, herunder nedprioritering av relasjoner mot Namdalen og Steinkjerregionen.

• Usikkerhet knyttet til omstillingskostnader og tidsbruk ved en stor omstilling.»

Rissa og Ørland

NIVI har også skissert fire hindringer for at en sammenslåing av hele Fosen kan skje:

• «Kommunene Rissa og Ørland/Bjugn må bringes nærmere hverandre kommunikasjonsmessig og politisk.

• Det må gis tilstrekkelig tid til å fullføre den pågående omstillingen i Rissa og Leksvik.

• Det er behov for klargjøring av hvordan Fosen kan organiseres som én kommune.

• Etablering av Fosen kommune krever nasjonal medvirkning til utprøving av ny type kommune med utvidet ansvar for samfunnsutvikling og med en organisering som er tilpasset en spredt senterstruktur.»

Kan spare 100 mill.

NIVI analyse mener videre at det ligger et stort økonomisk innsparingspotensial ved å slå sammen alle Fosen-kommunene.

«Fosen kommune kan gi et viktig bidrag til bedre ressursbruk i kommunal og den øvrige offentlige forvaltning. I utredningen anslås en årlig innsparing på i størrelsesorden 50-100 mill. kr i kommunal administrasjon og øvrige kommunal og interkommunal forvalting», skriver utrederne.

Les mer: Usikker på om regjeringen tør å tvangssammenslå hele Fosen.