Nå er mannen dømt til 21 dagers fengsel. Mannen slipper trolig å sone, da fullbyrdelsen av fengselsstraffen er utsatt med en prøvetid på to år. Han må imidlertid betale en bot på 8000 kroner.

Lavpromille

Saken ble behandlet som en tilståelsesdom i Sør-Trøndelag tingrett. Mannen møtte og avga en uforbeholden tilståelse. Det var i 18.30-tida onsdag 21. september i fjor at mannen oppbevarte cirka 45 gram hasj i bilen. Han kjørte også personbil mens han var påvirket av hasj. Mannen hadde en konsentrasjon av virkestoffet THC som tilsvarer en lavpromille på litt over 0,2.

Brukte hasj

I tillegg til ruskjøring og oppbevaring av hasj, ble mannen også dømt for å ha brukt hasj i dagene forut for kjøringen. I formildende retning la retten vekt på siktedes tilståelse som bidro til en forenklet avvikling av straffesaken. Retten kunne ellers ikke se at det forelå verken skjerpende eller formildende omstendigheter.

Les mer: Beslagla 84 gram hasj.