- Det er ikke så overraskende, sier Adrian Snekvik som begynner i 9. klasse til høsten.

Lokalavisa presenterer tallene for bruk av alkohol i Ørland og Bjugn på ungdomsskolene og Fosen videregående i Ungdata-undersøkelsen, som ble offentliggjort denne uka.

41 prosent av tiendeklassingene i Bjugn og 41 prosent av tiendeklassingene på Ørlandet svarte i vår at de hadde drukket så mye at de har vært tydelig beruset i løpet av det siste året.

På landsbasis svarer 22 prosent av guttene og 25 prosent av jentene i tiendeklasse ja på samme spørsmål.

Spørreundersøkelse

Ungdata er en spørreundersøkelse som gis til elever på ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. Ikke alle elevene blir spurt hvert år, men de fleste kommunene deltar med jevne mellomrom.

Våren 2018 har elevene som går på ungdomsskolen og videregående i Bjugn, Ørland og Osen svart på undersøkelsen.

- Vi fikk beskjed om at de der foreldrene ikke ba om unntak, skulle svare, sier Markus Loen.

- Jeg tror de aller fleste prøvde å svare best mulig, sier Snekvik.

- Noen ville nok også bli fort ferdig, men ikke så mange, sier Loen.

Ganske gjennomsnittlige

Generelt viser undersøkelsene både på Ørland ungdomsskole, i ungdomstrinnet på Botngård skole og på Fosen videregående at ungdommene i det som blir nye Ørland kommune svarer ganske likt som de jevnaldrende i resten av landet.

Litt over 80 prosent i Ørland og Bjugn sett under ett sier de er fornøyde med foreldrene sine, mot 84 prosent i hele landet.

Av de som har svart på undersøkelsen sier fem prosent i Bjugn og tre prosent i Ørland at familien har dårlig råd, mens landsgjennomsnittet er på fire prosent.

91 prosent av elevene på ungdomsskolen i Ørland 83 prosent av ungdomsskoleelevene i Bjugn sier de har minst én venn de kan stole fullstendig på og betro seg til om alt mulig, mot et landsgjennomsnitt på 90 prosent. Blant elevene på Fosen videregående er tallet 87 prosent, mot 90 prosent blant landets videregåendeskoleelever.

Både i Bjugn og på Ørlandet svarer elevene i snitt at de er litt mindre tilfreds med lokalmiljøet og skolen enn landsgjennomsnittet, men tallene utpeker seg lite fra hvordan elever i andre kommuner med under 10 000 innbyggere svarer.

Tobakksbruken i Ørland og Bjugn blant ungdommene som har svart på undersøkelsen, er også omtrent gjennomsnittlig sammenliknet med resten av landet.

Alkohol

Ett unntak er de unge bjugningene og ørlendingenes bruk av alkohol.

Ungdata skriver i sin rapport for hele landet at alkoholbruken blant ungdomsskoleelever har vært nedadgående de siste årene.

«Årets tall er nokså identiske med fjorårets, noe som tyder på at denne utviklingen kan ha flatet ut. På videregående har det derimot vært en viss økning i andelen som har vært beruset, særlig blant guttene», heter det i landsoversikten.

Blant ungdomsskoleelevene på Ørlandet var tallet som svarte at de hadde drukket så mye at de tydelig var beruset i løpet av det siste året 18 prosent i 2015 og 19 prosent i årets undersøkelse. Blant ungdomsskoleelevene i Bjugn var tallet 30 prosent i 2015 og 22 prosent i 2018.

Til sammenligning sa 12 prosent av ungdomsskoleelevene på ungdomsskolen nasjonalt at de hadde vært beruset på grunn av alkoholinntak minst én gang det siste året.

Blant elevene på Fosen videregående sett under ett var tallet 72 prosent både i 2015 og 2018, mot 57 prosent i Norge sett under ett i 2018.

Ikke-drikkere

Selv om alkoholbruken i Ørland og Bjugn er betydelig over landsgjennomsnittet, svarer 60 prosent av guttene som går på ungdomsskole i Ørland, og 57 prosent av jentene at de aldri drikker alkohol.

Blant ungdomsskoleelevene i Bjugn svarer 36 prosent av guttene og 46 prosent av jentene at de aldri drikker alkohol.

Ungdata har også vist en nedadgående trend i alkoholbruken blant ungdomsskoleelever. Både på ungdomstrinnet og på videregående har det vært en økning i andelen av ungdommene som mener at det å drikke seg full er noe som øker statusen i vennemiljøet.

- Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er ikke så overraskende at tallene for alkoholbruk her er høyere enn i resten av landet. Jeg synes jo det er litt tidlig at mange begynner å drikke på ungdomsskolen, sier Loen.

Både han og Snekvik sier fotballinteressen kanskje gjør at de og andre er del av de ikke-drikkende.

- Jeg tror flere og flere prøver å drikke alkohol utover i ungdomsskolen. Det begynner kanskje etter niendeklasse for mange, sier Snekvik.

Snapchat

Ungdata har ikke presentert tall for hvordan mindreårige elever får tak i alkohol, eller de som er kommet så langt i skolegangen på videregående at de er myndige.

- Det går en del meldinger på Snapchat der folk spør om det er noen som har fest i løpet av helga, sier Snekvik.

Man snakker om hvem som har tilgang på alkohol på sosiale medier?

- Ja, jeg tror det er mye der det skjer, svarer Loen.

De to understreker at de som ungdomsskoleelever ikke vet så mye om hvordan dette skjer på videregående.

96 prosent

I svarene under årets undersøkelse ved Fosen videregående svarer 9 prosent av guttene og 13 prosent av jentene at de aldri drikker.

96 prosent av guttene som gikk på VG3 i vår og svarte på undersøkelsen, sa at de hadde drukket så mye at de var fulle i løpet av det siste året. Nasjonalt var samme tall 79 prosent.

82 prosent av jentene i VG3 sa de hadde vært tydelig beruset etter å ha drukket alkohol det siste året, mot 78 prosent i hele landet.

43 prosent av guttene og 50 prosent av jentene som svarte på undersøkelsen og går på videregående i Bjugn, sier at de drikker mellom en og tre ganger i måneden eller oftere.