Det var i fjor høst at to dagsoppgjør på til sammen 95.980 kroner ble sporløst borte fra en forretning. Pengene ble ikke innlevert i banken slik de skulle. Daværende daglig leder som var ansvarlig for innleveringen ble anmeldt og satt under tiltale for å ha underslått dagsoppgjørene.

Vedkommende har hele tiden bedyret sin uskyld. Han forklarte at han hadde tatt penger fra andre dagsoppgjør i butikken og brukt disse som veksel, fordi det var lite penger i vekselsafen. Pengene han hadde tatt fra ulike dagsoppgjør, ble deretter erstattet med penger fra senere innkomne dagsoppgjør.

Fylte tilbake

Denne metoden medførte at de enkeltvise kassaoppgjørene stemte med kontantbeholdningen i kassen ved oppgjør. Men det oppsto underbalanse ved at man måtte ta penger fra et dagsoppgjør og fylle tilbake i tidligere dagsoppgjør som man hadde lånt penger fra. Daglig leder praktiserte metoden over tid. Slik utviklet det seg en differanse mellom registrerte dagsoppgjør, og de beløpene som reelt sett hadde blitt omsatt i butikken. Vedkommende har forklart at oppgjørene for de to aktuelle dagene hadde gått med til å utligne denne differansen.

Etter forklaring fra sentrale vitner er det noe tvilsomt om det er praktisk mulig å gjennomføre metoden tiltalte forklarte seg om, uten at underbalansen avdekkes ved månedlige rapporteringer.

Ikke bevis

Det er på det rene at de to dagsoppgjørene ikke er levert i banken. Etterforskningen har ikke avdekket faktiske bevis som tilsier at tiltalte stjal ooppgjørene. Mannen hadde en periode anstrengt økonomi, men det er ikke foretatt ekstra innbetalinger som avdrag på lån eller annet som kan antyde bedring av økonomien etter at de to dagsoppgjørene ble borte. Retten har kommet til at det ikke kan legges til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gjort det som står beskrevet i tiltalebeslutningen. Etter vurdering av en samlet bevisførsel og tiltaltes forklaring kommet til at det framstår som usikkert at forretningen faktisk har hatt pengene fra dagsoppgjørene.

Påtalemyndigheten har fremmet sivilt erstatningskrav på vegne av selskapet som eier forretningen. Retten har kommet til at det ikke er grunnlag for å konstatere at tiltalte har opptrådt på en måte som gjør han erstatningsansvarlig. Mannen er frifunnet fra det sivile kravet. Dommen i Fosen tingrett var enstemmig.