I 2002 ble en mann i 30-årene fra Rissa dømt for trygdebedrageri. I 2012 ble han også dømt. Da hadde han «grovt uaktsomt forledet NAV til å utbetale til sammen kr 190 000,- i attføringspenger. For det forholdet ble han idømt samfunnsstraff i 45 timer», ifølge en rettsavgjørelse i Fosen tingrett fra juli i år. For da ble han på nytt dømt for bedrageri. «Bedrageriet han nå dømmes for ble startet før han hadde fullført siste dom uansett om man tar utgangspunkt i siktelsen eller anmeldelsen», står det i tingrettsdommen.Tre tilfellerDet ferskeste trygdebedrageritilfellet stammer fra 2012 og 2013, hvor han fikk utbetalt 58 691 kroner for mye fra NAV. Denne gangen var han i fast arbeid med 100 prosent stilling. I retten har mannen forklart at han skyldte en del penger på den tida: «Han følte at han måtte skrive for lite timer for å få utbetalt mer penger enn det han hadde krav på. Han var kjent med at dette var straffbart. Han visste at det han gjorde var feil, og at dette ville føre til en uberettiget berikelse. Han har ingen innvendinger til beregningen av beløpet.»

Forsvareren ba om mildes mulig straff. Han mente at tilståelsen skulle vært vektlagt i større grad, da siktede erkjente forholdet umiddelbart:«Det var siktede som selv avsluttet sitt forhold med NAV. Det beløpet som siktede skal dømmes for å ha tilegnet seg er vesentlig lavere enn det som tradisjonelt skulle innebære ubetinget fengselsstraff. Siktede selv følte seg svært presset da han begikk denne handlingen og angrer dypt.»Det var også flere andre faktorer forsvareren mente burde bidra til lavere straff, men retten ville det annerledes.Grunnlag:«NN unnlot å opplyse på elektroniske utfylte meldekort til NAV Forvaltning alle timer han hadde mottatt lønn for. Dette medførte at den elektroniske beregningen av hvor mye han skulle ha i dagpenger ble påvirket, slik at han fikk utbetalt kr. 58.691,- for mye.»«Ved tid og på sted som beskrevet under post I opplyste han ovenfor NAV, på de elektroniske meldekortene et uriktig antall timer som han hadde arbeidet, som var dokumentasjonen/beregningsgrunnlaget for å få utbetalt dagpenger.»