Nå er planforslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden går fram til 15. august. Planen skal gjelde fra 2014 til 2026.

Tre satsingsområder

I planforslaget er det listet opp tre satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i planperioden.

Fysiske tiltak i form av tilrettelegging for gående og syklende, tilrettelegging for kollektivtrafikk og fokus på skoleveg, er det ene området det skal satses på.

Trafikksikker kommune

Det andre er at Rissa skal bli en trafikksikker kommune gjennom en sertifiseringsordning som Trygg Trafikk og fylkeskommunene står bak.

Opplæring er det tredje området Rissa kommune ønsker å bruke ressurser på . Da er det tenkt på opplæringstiltak i barnehager og skoler, men også kampanjer rettet mot den voksne del av befolkningen.

63 forslag til forbedringer

Planen lister også opp 63 forslag til fysiske tiltak som kan være med på å bedre trafikksikkerheten på fylkesvegene i Rissa. Flere rekkverk, nye gang- og sykkelveger, vegbelysning, omlegging av veger og rydding av kantvegetasjon er blant forslagene som kan bedre trafikksikkerheten.