Forsvarsbygg har for tida møteserie med ulike aktører på Ørlandet. Blant dem er beboere nær kampflybasen, som avventer status for eventuelle utkjøp av eiendommer. Flere har levd i usikkerhet hvorvidt de får innløst boligen, samt summene på erstatningene. Enkelte etterlyser også mer fremdrift i prosessen. Forsvarbygg opplyser at forhandlingene med de hardest støyrammede starter til høsten. Antallet som får innløst eiendommene blir trolig færre enn tenkt.

Dialog

– Vi forstår at folk ønsker avklaringer så raskt som mulig. Derfor går vi i dialog med enkelte huseiere allerede til høsten. Det vil bli dem som helt opplagt må kjøpes ut, sier Olaf Dobloug, som er direktør i Forsvarsbygg. Tidligere har man regnet med at cirka 110 beboere blir utkjøpt. Forsvarsbygg opplyser nå at tallet trolig blir nærmere 90. Antallet som får gjennomført støydempende tiltak ble tidligere tallfestet til cirka 80. Nå regner man med at rundt 70 vil få gjennomført slike tiltak. Årsaken til at færre trolig rammes av støyen er nytt planlagt mønster i flyginga fra stasjonen.

Individuelt

– Man vil i større grad fordele flytraseene, i forhold til tidligere. I dag går de fleste avganger rett sør, med tanke på motvinden. I framtida legges det blant annet opp til mer flyging vestover. De nye flymønstrene vil gi mindre støy for flesteparten av innbyggerne, fortsetter Olaf Dobloug. De på vestsiden av stasjonen vil derimot få mer støy enn opprinnelig beregnet.

Forsvarbygg understreker samtidig at såkalt rød sone ikke er synonymt med utkjøp av boliger. Støykartet er i første rekke laget for kommunens arealforvaltning. Skal man for eksempel bygge i gul sone, kreves støydempede tiltak. Det er også kommunen som endelig bestemmer hvilke lydnivå som kreves for å få innløst eiendommer. Hvilke tiltak som gjennomføres for hver enkelt huseier, vil avklares individuelt. Den som eventuelt takker nei til tilbud om innløsning av boligen, vil neppe få tilbud om alternativ erstatning. Kampflybasen vil for øvrig få støymålere, slik at framtidig lydnivå kan dokumenteres.

Bosetting

Cirka 3.000 mål på basen er utleid til lokale gårdbrukere. Over 1.000 mål vil forsvinne som jordbruksareal. Forsvarsbygg er i så måte i dialog om oppkjøp av gårder i nærheten. Jordbruksarealene skal gis som kompensasjon til bønder som mister slike areal.

Det er blant annet funnet cirka 400 kulturminner i nærområdene på Ørlandet. Ved den planlagte innkjøringa til kampflybasen er det funnet rester av bosetting. Det kan medføre forandringer i planene for innkjøringa.

– Dette er en svært omfattende prosess, som naturlig nok tar tid. Når det gjelder bøndene,er det vanskelig å si når det kommer avklaringer. Vi forstår samtidig at enkelte opplever situasjonen som vanskelig, med tanke på ventetida. Vi vil så godt som mulig prøve å være fleksible og åpne, slik at informasjonen til de berørte blir så god som mulig, avslutter Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.