Det har resultert i en fast funksjon for vegplanlegger i fylket.Etablering av god planleggerkompetanse vil stå helt sentralt forå møte økt etterspørsel etter veibygging i skogbruket. Veibygging vil være etav de viktigste tiltakene for en stabil forsyning av tømmer til vårskogindustri.

Det viktigste resultatet av prosjekt «operativ vegplanlegger iSør-Trøndelag» er at vi har fått på plass en fast funksjon for veiplanlegger.Oppslutning om prosjektet har vært svært god og det har vært et godt samarbeidmellom skognæring og industri, kommunene, Fylkesmann og Fylkeskommune.

Arbeidet med Hovedplanene i Sør-Trøndelag nærmer seg sinavslutning, og vil danne et godt grunnlag for videre satsing. Hovedplanen skalsynliggjøre skogbrukets behov for en rasjonell og fremtidsrettet infrastruktur,tilpasset dagens driftsutstyr, for å kunne løse ut hogst- ogproduksjonspotensialer i kommunene.

En foreløpig oppsummering av hovedplanene viser et behov fornybygging og ombygging av veier på 630 km til en kostnad på 350 millionerkroner. Årlig tilskottsbehov vil være på om lag 21 millioner pr. år.

Begrensninger i investeringsvirkemidler til veier (tilskott) erei stor utfordring i forhold til realisering av veganleggene. Inneværende år erdet i kommunenes tiltaksstrategier synliggjort et tilskottsbehov på 10 millionertil veger i Sør-Trøndelag. Tildelinga var på 5,4 millioner kroner.