Det som opprinnelig var planlagt som et nytt svømmebasseng til 45 millioner kroner i gamle Leksvik kommune i desember 2015, vokste seg etter hvert til et flerbrukskonsept med kultursal, bibliotek, squashbane og spinningrom.

I en tidlig fase var prosjektet anslått å koste 110 millioner kroner totalt, med en kommunal kostnad pålydende 70 millioner kroner. I november 2016 ble det kjent at prisen hadde økt til nærmere 135 millioner.

Fra 137 til 161 mill.

Politikerne vedtok kostnadsrammen på 135 millioner kroner, men presiserte samtidig at kommunens låneopptak skulle begrenses til 70,2 millioner kroner. Resten finansieres med spillemidler og momsrefusjon.

– Totalkostnaden for hele prosjektet, som omfatter flerbrukshuset og ulike vegløsninger som må på plass av den grunn, er på 137 millioner kroner, sa ordfører Steinar Saghaug (H) til Fosna-Folket 12. juli i fjor.

Et knapt år etter, da anbudene kom inn, viste det seg at flerbrukshuset vil koste 161 millioner kroner. Lånerammen til kommunen, nå Indre Fosen, gikk dermed opp til 86,7 millioner kroner. Låneøkningen ble vedtatt i Leksviks siste kommunestyre før fusjonen med Rissa.

Oppvask med Sweco

Prosjektet ble dermed 24 millioner kroner dyrere enn antatt. Hvorfor ble det slik?

Da Fosna-Folket omtalte kostnadsøkningen i slutten av mai, visste verken rådmann Vigdis Bolås, ordfører Steinar Saghaug (H) eller Sweco Norway AS, kommunens tekniske konsulent i saken, nøyaktig hvor det hadde gått galt og hvorfor.

Imidlertid var det igangsatt en prosess med Sweco fra kommunens side, der både Saghaug og Bolås ba om konkrete svar. Nå foreligger svaret fra Sweco i en rapport datert 18. juni.

Totalentreprise

I rapporten skriver Sweco at de i forprosjektet hadde estimert en kostnad på i overkant av 104 millioner kroner, ekskludert moms. Anerkjente kalkulasjonsverktøy skal ha bli blitt brukt i estimeringen.

Videre skriver de at tilbyderne i konkurransen om å bygge flerbrukshuset priset inventarkostnader, lønns- og prisstigning og risiko inn i prosjektet.

Prosjektet er en totalentreprise, som innebærer at entreprenøren påtar seg både prosjektering og utførelse. Det betyr også at entreprenøren tar på seg større risiko.

Skisse over flerbrukshuset som er under bygging i Leksvik. Foto: Letnes arkitektkontor AS

Differanse på 10 prosent

«Utfra denne vurderingen blir sammenlignbar kostnad fra forprosjektet på cirka 102 mill. eks. mva. Etter innkommende anbud var prisen 112 mill. eks. mva. Reell forskjell mellom forprosjektert kostnad og anbudssum er da på 10 mill. eks. mva.», skriver Sweco.

De viser til at det gir en differanse på cirka 10 prosent, og at det ikke er «unormalt i slike kompliserte bygg».

Kostnadssprekken er størst innen rigg og drift, som ble 7,2 millioner kroner dyrere enn skissert.

Dyrere basseng og utomhusanlegg

Det er også et sprik innen «bygningsmessige arbeider», som ifølge Sweco skyldes plassering av kostnadene for stålbasseng og betongkonstruksjonene rundt bassenget, som skjermvegg og beslag. Differansen på det tekniske med bassenget i flerbrukshuset er på cirka to millioner kroner.

I tillegg ble utomhusanlegget 2,5 millioner kroner dyrere.

Ble ikke involvert

I rapporten skriver Sweco at de er overrasket over at prosjekteringsgruppa for flerbrukshuset ikke ble involvert da anbudene kom inn med langt høyere kostnader enn forventet.

«Det er i denne fasen vi som prosjekteringsgruppe kunne vært med å finne løsninger som kunne redusert kostnadene på bygget», skriver selskapet.

To veiparseller

I forbindelse med bygginga av flerbrukshuset bygges det to nye veier: Den ene fra Hallveien og ned til idrettsanlegget i Trøa, og den andre Karetvegen til boligfeltet ved Vinnahaugen. I krysset mellom veien til Trøa og Hallveien skal det også lages en rundkjøring for buss.

Talde Prosjektstyring AS fikk oppdraget, og kontrakten skal være verdt 2,9 millioner kroner før moms.

I forprosjektet mente Sweco at veijobben ville koste 4,7 millioner kroner. Etter anbudsprosessen var laveste anbud på 2,8 millioner kroner.

I april pågikk arbeidet med ny vei ned til idrettsanlegget i Trøa for fullt. Foto: Alexander Killingberg

Glemte av poster

Ifølge Sweco ser veijobben imidlertid ut til å bli kostende nærmere 3,5 millioner kroner etter endringer i prosjektet.

Her har Sweco glemt å legge til posten for bortkjøring av løsmasser, med antatt prislapp på over 500.000 kroner. Det er også avglemt en post for graving for parkeringsplass ved bussholdeplassen, som gir en kostnadsøkning på 29.000 kroner. Videre har selskapet også glemt å ta med kostnader for rekkverk mot Trøa, som er et krav fra Statens vegvesen.

«Vi i Sweco legger oss flat for at det har vært en del uheldig prosjektering på vei, og vil selvfølgelig rette opp dette vederlagsfritt for Indre Fosen kommune», skriver de og tilbyr seg å kreditere 51 arbeidstimer (til 1000 kroner timen).

– Svært uheldig

– Hvordan går det an å glemme sentrale poster i et forprosjekt?

– Det kan selvfølgelig skje, og det er svært uheldig. Vi mener vi har redegjort for saken i dette brevet, sier Reidar Grande i Sweco i en kommentar.

Mandag 20. august var ordfører Steinar Saghaug (H) og rådmann Vigdis Bolås i et møte sammen med styringsgruppa for prosjektet, der innholdet i rapporten ble diskutert.

– Ikke tilfredsstillende

– Svaret vi har fått synes vi ikke ga noen god forklaring på gapet mellom beregnede kostnader og anbudene som kom da vi vedtok å bevilge penger til prosjektet. Avstanden på 24 millioner kroner og forklaringen på den differansen er ikke tilfredsstillende, sier ordfører Steinar Saghaug (H) etter møtet.

Heller ikke rådmannen mener svaret er dekkende nok.

Rådmann Vigdis Bolås og ordfører Steinar Saghaug (H) er ikke fornøyde med svarene i rapporten. Foto: Arkiv

Ber om nytt møte

– Vi gikk gjennom forklaringene i styringsgruppa mandag, og konkluderte med at vi ikke er tilfredse med svarene fra Sweco. Derfor kommer vi til å be om et nytt møte med selskapet der vi tar opp en del momenter som de ikke har kommentert, sier Bolås.

Det er særlig avglemte poster og underbudsjettering Bolås og styringsgruppa reagerer på.

– Enkelte poster ser kraftig underbudsjettert ut i forprosjektet, blant annet det bygningsmessige og rigg og drift. I tillegg kan det se ut som at betydelige poster er avglemt. Derfor vil vi høre deres forklaring på de konkrete spørsmålene som vi fortsatt sitter med. Etter neste møte med Sweco vil vi vurdere videre håndtering av saken. Vi forventer en bedre forklaring, sier rådmannen.

– Fikk redusert noe av kostnadene

Bolås presiserer at det ble politisk vedtatt å øke kommunens låneramme for å gjennomføre prosjektet, men at de likevel reagerer på differansen mellom de Sweco presenterte i forprosjektet og det som faktisk ble totalkostnad i tilbudet fra entreprenøren.

– Det ble mye arbeid med å redusere kostnader i samspillsfasen med entreprenøren før saken kunne behandles på nytt i kommunestyret. Vi fikk redusert noe av kostnadene. Samspillsfasen burde heller vært brukt til forbedring av planene til entreprenøren, sier Bolås.

Oversikt

I saksframlegget som ble framlagt for politikerne i Leksvik 7. desember i fjor, der lånerammen for kommunen ble vedtatt økt til 86,7 millioner kroner, ligger følgende kostnader til grunn:

 • Totalentreprise fra Stjern-Bakøy DA: 108 976 000 kroner

 • Netto tillegg for varmepumpe: 600 000 kroner

 • Påløpte kostnader per 1. november 2017: 4 700 000 kroner

 • Gjenstående kostander Talde Prosjektstyring AS: 1 500 000 kroner

 • Uavhengig kontroll (jamfør plan- og bygningsloven): 150 000 kroner

 • Løst inventar: 2 500 000 kroner

 • Vei til Trøa: 1 900 000 kroner

 • = Sum ekskludert merverdiavgift = 120 326 000 kroner

 • Merverdiavgift: 30 081 500 kroner

 • Offentlige avgifter (vann, avløp, byggesaksgebyr): 1 000 000 kroner

 • Grunnervervelse: 300 000 kroner

 • Finanskostnader: 3 000 000 kroner

 • Margin/reserve: 7 000 000 kroner

 • Sum totalt for prosjektkostnader som underlag for beslutning: 161 707 500 kroner