- Vi trenger større og mer robuste tingretter, sier Vidar Brein-Karlsen (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

I dagens papirutgave av Fosna-Folket kan man lese om forslaget fra departementet: Fosen- og Sør-Trøndelag tingrett slås sammen og får sete i Trondheim.

Invitert til møte

Begge sorenskriverne er positive til sammenslåingen, og ifølge departementet kan de to tingrettene bli til én i løpet av ett til to år uten betydelige investeringer eller andre merutgifter.

Ordførerne i de berørte kommunene er invitert av Domstoladministrasjonen til et informasjonsmøte 10. november. Der vil man skissere bakgrunnen for forslaget, og hente inn synspunkter fra ulike aktører før det gjennomføres en ordinær høring, sannsynligvis i første halvdel av 2015.

Ser mange fordeler

Til Fosna-Folket forteller Brein-Karlsen at departementet ser mange fordeler med å slå sammen enkelte tingretter.

- Det er for å skape et bedre tilbud til dem som skal møte i retten. En tingrett med få dommere blir sårbar i møte med sykdom. Et større arbeidsmiljø kan også bidra til å styrke den faglige kompetansen.

Samtidig fremhever han at departementet er opptatt av at lokale aktører blir hørt før man starter prosessen med en eventuell sammenslåing.

Tenker logistikk

Brein-Karlsen tror at en sammenslåing av enkelte tingretter vil ha gevinst i form av effektivisering av driften. Han peker også på at arbeidet med politireformen er i en avsluttende fase.

- Det vil komme en ny struktur innenfor politiet. Det kan være lurt å se på strukturen ved domstolene i sammenheng med denne, for å en mest mulig god logisitikk mellom etatene, mener Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.