Det er en gruppe bestående av lokalpolitikerne Hanne Skjæggestad (V), Tore Jensen (H), Sigrun Hansen (Sp) og sektorleder Kari Helmersen, som i et års tid har jobbet med å se på ulike løsninger. Som ROBEK-kommune har Roan kniven på strupen for å finne områder å spare penger til drift.

Fra tre til to

Av forslagene som legges fram, er det å slå sammen skolene Vik-Bessaker og Brandsfjord til én skole og legge ungdomstrinnene til dagens Sør-Roan skole, som gir størst innsparinger. En innsparing på rundt 1,8 stillinger undervisningsstillinger og 0,3 stillinger til ledelse og to skolebygg og SFO mot dagens tre det gir nesten 2,2 millioner kroner mindre til årlig drift.

Å slå sammen dagens tre skole til én, vil i stillinger til undervising bety 9,4 mot dagens 12,8. Dette er imidlertid ikke et alternativ som legges fram med kostnadsberegning. Ei heller det å slå sammen ungdomstrinnene med Osen.

Vi har ikke tatt med alternativene i forhold til ulike løsninger for barnehagene.

Alternativene

Under er de ulike regnestykkene som vil bi framlagt. Kostnader til drift, skyss og skolebygg er beregnet for hele 2015. Ved en eventuell endring fra 1. august 2015 vil innsparinger få fem måneders virkning inneværende år. Elevtall oppgitt fra høsten 2015: Totalt 94 elever:

1: Beholde dagens struktur med tre skoler – det vil si Sør-Roan barne- og ungdomsskole, Brandsfjord barne- og ungdomsskole og Vik-Bessaker barneskole:

Med stadig synkende barnetall er dette en kostbar løsning. Det kan ikke spares mer i den daglige drift, man vil snart være på et nivå hvor drifta ikke lenger er pedagogisk forsvarlig.

Kostnad drift, SFO, skyss, skolebygg S-R: 40 elever, Br.fj: 30 elever, V-B: 24 elever. Totalt 12.8 stillinger til undervisning, 200% rektor.

Kostnad: 14 864 581 kroner

Skoleskyss som nå: 371 210 kroner

Innsparing: 0 kroner

2: Slå sammen Vik-Bessaker og Brandsfjord, på Brandsfjord, Sør-Roan som nå:

Dette vil med dagens elevtall bety en innsparing på ca 1 undervisningsstilling, 1 skolebygg, 1 SFO, økte kostnader til skoleskyss.

Kostnad drift, SFO, skyss, skolebygg: 13 680 260 kroner

Skoleskyss: 570.240 kroner

Innsparing i forhold til dagens drift: 1 184 321 kroner

3: Slå sammen Vik-Bessaker og Brandsfjord på Brandsfjord + hele ungdomstrinnet på Brandsfjord, barnetrinn Sør-Roan:

Dette vil bety en innsparing på ca 1,8 undervisningsstillinger og 0,3 stillinger til ledelse, det blir 2 skolebygg og 2 SFO

Kostnad drift, SFO, skyss, skolebygg: 12 669 636

Skoleskyss: 596 810 kroner

Innsparing i forhold til dagens drift: 1 194 945

4: Slå sammen Vik-Bessaker og Brandsfjord barnetrinn, hele ungdomstrinnet på Sør-Roan + barnetrinn:

Dette vil bety en innsparing på ca 1,8 stillinger undervisningsstillinger og 0,3 stillinger til ledelse, det blir 2 skolebygg og 2 SF0.

Kostnad drift, SFO, skyss, skolebygg: 12 669 636

Skoleskyss: 595 290 kroner

Innsparing i forhold til dagens drift: 2 196 465

5: Barnetrinn som nå, 1 ungdomstrinn på Brandsfjord:

Dette vil innebære en videreføring av drift på 3 enheter og bety en innsparing på ca 0,8 undervisningsstillinger, ledelsesressursen forblir uendret i nord, 70% rektorstilling til administrasjon i sør.

Totalt 12 stillinger til undervisning, 170% stilling rektor Sr: 21 elever, Br.fj: 49 elever, V-B: 24 elever: 13 562 430 kroner

Skoleskyss: 446 060 kroner

Innsparing i forhold til dagens drift: 1 302 151 kroner

6: Barnetrinn som nå, 1 ungdomstrinn på Sør-Roan:

Dette vil innebære en videreføring av drift på 3 enheter og bety en innsparing på ca 0,8 undervisningsstillinger, ledelsesressursen forblir uendret.

Totalt 12 stillinger til undervisning, 200% stilling rektor. S-R: 54 elever, Br.fj: 16 elever, V-B: 24 elever: : 113 677 223 kroner.

Skoleskyss: 365 700 kroner

Innsparing i forhold til dagens drift: 1 197 358 kroner

Stillinger til undervisning ved ulike modeller:

3 skoler: 12,8 stillinger til undervisning

3 barnetrinn, 1 ungdomstrinn: 12 stillinger til undervisning

Br + 4 VB, Sør-Roan som nå: 11,8 stillinger til undervisning

Br.+ VB + Br. u-trinn, S-R barnetrinn: 11 stillinger til undervisning

Br + VB barnetrinn, SR u-trinn + barnetrinn: 11 stillinger til undervisning

1 skole: 9,4 stillinger til undervisning