Bakgrunnen for saken er at Fosen Regionråd har fått ei henvendelse fra Vest-Telemarkrådet. Henvendelsen er sendt under overskriften «Støtte til rettssak ang redusert postombering i distrikta». Saken ble tatt opp sist fredag.

Handsaminga

Da saken var opp til behandling i rådmannsgruppa, innstilte de på at Fosen Regionråd gir ikke signaler om økonomisk støtte til den pågående saken. I ettertid har det kommet henvendelse til styreleder ang forhold lokalt på Fosen angående postombringing.

Vest-Telemarkrådet harpplyst at det er gitt positive signaler om økonomisk støtte fra tre regionråd.  Beløpene varierer fra 50 000 kroner til 1000 kroner per medlemskommune. To regionråd har gitt negativ tilbakemelding.

Dialog

Sekretariatet sendte saken til drøfting i arbeidsutvalget. De vurdert henvendelsen på samme måte som rådmannsgruppens. Imidlertid ønsket de en generell drøfting i neste styremøte. «Dersom det viser seg at det er problemer i et stort antall av våre medlemskommuner bør det resultere i at Fosen Regionråd retter en henvendelse til posten med oppfordring til dialog.»

Styret i rådet sier dermed nei til økonomisk støtte til ankesak mellom Samferdselsdepartementet/Posten Norge AS og åtte privatpersoner i Nome. Med bakgrunn i opplysninger som er kommet fram i møtet, vil Fosen Regionråd be om et møte med Posten angående problemer/utfordringer med postomdelinga på Fosen.