Kartverket har i flere år jobbet for at hele Norge skal få veiadresser. I Roan formannskap 27. mai 2010 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til vei og gatenavn i kommunen. Arbeidsgruppa har nå utarbeidet navneforslag på til sammen 77 adresseparseller.

3500 per skilt

Navneforslagene vil nå bli oversendt til Språkrådets stedsnavntjeneste for godkjenning. I saksframlegget blir det også påpekt at man må forsikre seg om at ikke nabokommunene har samme veinavn. Dette med tanke på en eventuell kommunesammenslåing. Rådmannen ønsker nå å sette av midler til veiskilting. Det anslås at hvert skilt vil koste 3500 kroner. 77 adresseparseller skal få nye skilt, og rådmannen innstiller derfor på at formannskapet vedtar å avsette 250 000 kroner til veiskilting. Saken behandles i Roan formannskap 27. november.