«Fosen kommune vil gi innbyggerne gode og likeverdige tjenester der de bor, og gi økt styrke til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn med vekst i befolkningen», heter det innledningsvis i saksframlegget som kommunestyrene på Fosen skal ta stilling til.

Osen kommunestyre og Åfjord kommunestyre skal si ja eller nei til én Fosen-kommune den 10. mai, mens de andre Fosen-kommunene behandler saken dagen etter.

Én eller fire

Det er nå to sannsynlige utganger av kommunereformen på Fosen. Enten blir vi fire kommuner, eller så bli vi én. NIVI analyse presenterte for to uker siden utredningen hvor de anbefaler Stortinget å vedta sammenslåing av hele Fosen den 8. juni i år med virkning fra 1. januar 2022. Siden da har Fosen-rådmennene jobbet med et saksframlegg som lokalpolitikerne på Fosen skal ta stilling til. Saksfremlegget ble sendt ut til kommunerepresentantene i dag.

Les mer: Sanner til Fosna-Folket om Fosen-tvang.

«Utfordringer»

I saksframlegget er rådmennene tydelige i sin anbefaling om at ett samlet Fosen er det beste for regionen.

«Små kommuner vil få utfordringer de neste ti-årene ved å stå alene. Vi blir presset på kompetanse/rekruttering og ressurser til strategisk utvikling der omstilling og bruk av ny teknologi blir helt nødvendig. Fosen kommune vil være i bedre stand til å møte disse utfordringene.

Fosen-kommunene har i dag store utviklingsmuligheter med kampflybase, blå sektor, vindkraft, landbruk, reiseliv, industri og teknologi. Dagens samarbeidsløsninger på Fosen har ikke i tilstrekkelig grad forløst vårt felles utviklingspotensial. En ny kommune vil ha slagkraft til vekst og utvikling, og skape et samfunn som tiltrekker seg mennesker og næringsliv», heter det blant annet i saksframlegget.

Mål for Fosen kommune

Rådmennene har også skissert noen mål for en felles Fosen-kommune:

«Den nye kommunen skal:

  • sikre kvalitet i tjenestene nær innbyggerne.

  • tilrettelegge for befolkningsvekst og balansert utvikling i alle deler av Fosen.

  • skape fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet, med nye politiske roller, utvikling av nye arenaer for politisk deltakelse.

  • søke nye og utvidede offentlige oppgaver.

  • være landsledende i digital døgnåpen forvaltning.»

Les mer: Føler seg sikker på ja til én Fosen-kommune.

Forventninger til staten

Som ventet har rådmennene også formulert noe de omtaler som forventninger til staten og fylkeskommune:

  • «Arbeidsgiveravgift som Osen, Roan og Åfjord.

  • Anledning til å drive forsøk med nærmere angitte oppgaver, herunder helhetsansvar for lokal og regional næringsutvikling og innovasjon inkl. distriktspolitiske virkemidler.

  • Finansiell medvirkning til viktige regionale investeringer/satsinger som opptrappingsplan for IKT og samferdsel og garanti for 40 års nedbetalingstid av Stjørnfjordbrua og kryssing av Trondheimsfjorden.

  • Statlige arbeidsplasser til Fosen.

  • Midler til forsterkning av felles utviklingskompetanse; innovasjonssenter på Fosen.»

Indre Fosen

Uavhengig av om kommunestyrene på Fosen i mai vedtar at hele regionen skal bli én kommune, vil Leksvik og Rissa bli slått sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018. Dette påpekes også i rådmennenes saksfremlegg.

Les mer: - Som å være på et vekkelsesmøte.

Tre senter

I likhet med NIVI analyse, mener også rådmennene at én Fosen-kommune bør ha tre likeverdige senter. Ett på Nord-Fosen, ett i Bjugn-Ørland-regionen og ett i Indre Fosen.

«Disse skal være likeverdige servicepunkter der alle grunnleggende velferds- og utviklingstjenester for innbyggere/næringsliv i kommunen skal kunne leveres», står det i saksframlegget.

Rådmennene tenker videre at hvert av de tre kommunesentrene skal ha ansvar for minst ett hovedområde i den nye kommunen. Bygdene som ikke blir kommunesenter, er heller ikke glemt.

«Det skal lages en plan for hvordan felles administrative funksjoner kan legges til andre lokalsamfunn utenfor kommunesentrene. Hver av dagens kommuner skal være vertskap for minst en regional funksjon. For å sikre gode lokale tjenesteleveranser, satses det aktivt på lokale kommunekontor, samorganisering av kommunale og statlige tjenester og aktiv mobilisering av private og frivillige tjenesteytere i lokalsamfunnene», skriver rådmennene.

Foreslår «bygdeting»

Utreder Geir Vinsand i NIVI analyse har foreslått at en ny regionkommune kan ha et kommunestyre på toppen, men at man for eksempel i Osen kan ha et bygdestyre som kan fatte vedtak i lokale saker som kun angår Osen. Denne tankegangen har Fosen-rådmennene fulgt opp.

«For å sikre demokratisk forankring og gode muligheter for lokal deltakelse, satses det aktivt på lokalstyrer med delegert beslutningsmyndighet for typiske lokale saker. Det skal jobbes aktivt med lokal organisering og nye modeller for deltakelse og medvirkning», står det i saksframlegget kommunestyrene på Fosen skal ta stilling til.

Bru over fjorden

Fosen-rådmennene har også listet opp noen satsingsområder for en ny kommune. Blant dem er en felles regional utviklingsplan for Fosen. Dette skal være et slags første ledd i å sy sammen bo- og arbeidsmarkedene på Fosen.

Rådmannsgruppa fokuserer også på felles planer innen næringsutvikling og samferdsel.

«Utvidet lokalt ansvar for samferdsel. Utarbeide felles samferdsels- og transportplan for Fosen med satsing på intern kommunikasjon, rassikre veger og fjordkryssing», lister rådmennene opp.

Utvikling og styrking av tre videregående skoler på Fosen er også ett av satsingsområdene. Her står også delansvar for videregående opplæring oppført som et ønske.